Αθήνα, 19.11.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 2276 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2276/2019

 

ΘΕΜΑ : «Μετατροπή» ατομικής επιχείρησης βάσει του ΝΔ 1297/1972

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να ″μετατρέψει″ την Ατομική του Επιχείρηση, η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία αρκετά έτη, σε ″Μονοπρόσωπη ΙΚΕ″ στην ίδια έδρα. Έχοντας σήμερα την εφαρμογή του Ν. 4601/2019 περί ″εταιρικών μετασχηματισμών″, τα ερωτήματα που θέτουμε και θα θέλαμε την βοήθειά σας είναι τα εξής:
Α) Μπορεί, σήμερα, η Ατομική επιχείρηση να εισφέρει τα καθαρά περιουσιακά της στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) σε νεοσύστατο νομικό πρόσωπο (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) σε εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 1297/1972; (Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζεται ως ″μετατροπή″ ).
B) Εάν δεν δυνάμεθα στην ανωτέρω ″μετατροπή″, τότε δυνάμεθα να ιδρύσουμε μια Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με ταυτόχρονη εισφορά σε είδος ″στο Κεφάλαιο″ της ΙΚΕ, τα στοιχεία μόνο του Ενεργητικού της Ατομικής επιχείρησης, ήτοι:
― Πάγια (Δεν υπάρχουν ακίνητα)
― Αποθέματα
― Απαιτήσεις (Πελάτες κ.λπ.)
― Χρηματικά διαθέσιμα (Ταμείο – Καταθέσεις όψεως)
και σε αυτήν την περίπτωση να εφαρμόσουμε τον Αναπτυξιακό Νόμο 1297/1972 για τα φορολογικά ευεργετήματα του;
Κύριοι, όσον αφορά ειδικότερα διαδικαστικά θέματα δεν χρειάζεται να σας απασχολήσουμε. Είμαστε προβληματισμένοι μόνο στα δυο βασικά ερωτήματά μας.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε IKE δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4601/2019, η οποία αποτελεί κατ’ ουσίαν σύσταση νέου νομικού προσώπου με εισφορά σε είδος και όχι μετατροπή κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 118-133 του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν. 4601/2019, βλ. και ΑΑΔΕ/Ε2048/21.3.2019).
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4601/2019 αναφέρεται ότι: «Εφόσον στις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπονται μορφές ή υποκείμενα μετασχηματισμών που δεν αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 ή δεν καταλαμβάνονται από αυτά, οι μετασχηματισμοί αυτοί διέπονται, όσον αφορά ιδίως το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσματά τους, από τις διατάξεις της οικείας εταιρικής νομοθεσίας».

Συνεπώς, για την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, εάν βέβαια συντρέχουν οι ειδικότερα οριζόμενες στον νόμο αυτό προϋποθέσεις (π.χ ελάχιστο ύψος κεφαλαίου κ.λπ.).

Κατά την ημερομηνία της καταχρηστικά αποκαλούμενης «μετατροπής» απαιτείται εξακρίβωση της αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ατομικής επιχείρησης από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.4548/2018.

Η υποχρέωση εξακρίβωσης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΙΚΕ προκύπτει από την συνδυαστική εξέταση της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ν.4072/2012 που προβλέπει ότι: «Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η αποτίμηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920» και του άρθρου 188 του ν.4548/2018 που προβλέπει ότι: «Όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του ν. 3156/2003, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου».

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης