Αθήνα, 05.11.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 2193 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2193/2019

 

ΘΕΜΑ : Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος αλλοδαπής

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Εμπορική εταιρεία με έδρα στο Βέλγιο, ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή ποδηλάτων. Δηλαδή στο υποκατάστημα υπάρχει η παραγωγή και στο Βέλγιο η πώληση.
Το κεντρικό αγοράζει τις πρώτες ύλες και τις αποστέλλει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα παράγει και αποστέλλει στο κεντρικό (Βέλγιο) το έτοιμο προϊόν προς πώληση και διάθεση από εκεί.
Πέρα από κάποια μικροέξοδα που θα κάνει το υποκατάστημα στην Ελλάδα (Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Μισθοδοσία υπαλλήλου, λοιπά αναλώσιμα), οι πρώτες ύλες θα αγοράζονται από το κεντρικό και θα αποστέλλονται προς μοντάρισμα στην Ελλάδα και το τελικό προϊόν θα πηγαίνει πίσω στην έδρα.
Ερωτάται αν για τις συναλλαγές αυτές μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια και να παρακολουθούνται στο πλαίσιο των Ενδοομιλικών Συναλλαγών.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το υποκατάστημα αλλοδαπής που λειτουργεί στην χώρα μας με ελληνικό ΑΦΜ και υποχρεωτικά με λογιστική αυτοτέλεια (ν. 4308/2014), παραλαμβάνει πρώτες ύλες και υλικά από την έδρα (Βέλγιο) με μοναδικό σκοπό την συναρμολόγησή τους σε έτοιμα προϊόντα και την, εν συνεχεία, αποστολή τους πίσω στην έδρα. Οι πρώτες ύλες και τα υλικά, δεν θα τιμολογούνται, από την έδρα (Βέλγιο) και θα αποστέλλονται στο υποκατάστημα, από το οποίο θα παρακολουθούνται, για διαχειριστικούς λόγους, μόνο κατά ποσότητα. Το υποκατάστημα θα τιμολογεί προς το κεντρικό μόνο το κόστος συναρμολόγησης και θα στέλνει εκκαθάριση των αναλωθεισών πρώτων υλών.
Οι συναλλαγές μεταξύ της έδρας και του υποκαταστήματος θα παρακολουθούνται στον λογαριασμό 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα» (ΕΓΛΣ), ή στον λογαριασμό 81 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης» (Ε.Λ.Π.).

Για θέματα Φορολογίας και Φορολογικής Διαδικασίας, αρμόδιες να απαντήσουν είναι οι αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης