Αθήνα, 29.10.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 2327 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2327/2019

 

ΘΕΜΑ : Καταχώριση παγίων και λογιστικός χειρισμός αυτών για συμβάσεις χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Αφορά εταιρεία leasing αυτοκινήτων , τα οποία αυτοκίνητα μετά το πέρας της μίσθωσης , εάν δεν αγοραστούν από τον μισθωτή ( ιδιώτη ή εταιρεία ), επιστρέφονται στην εταιρεία απ’ όπου αγοράστηκαν ( όχι στη leasing ).
Πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά οι αγορές των αυτοκινήτων;
Καταχωρίζονται ως πάγια στην ομάδα 13 ή ως αποθέματα στον λογαριασμό 20;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014:
«Αποθέματα είναι περιουσιακά στοιχεία:
(α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας ή
(β) στη παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ως ανωτέρω ή
(γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών».
«Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή άυλα —ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου».
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς. Συνεπώς, τα οχήματα που αποκτά η εταιρεία μισθώσεων αυτοκινήτων, τα οποία εν συνεχεία θα εκμισθώσει με συμβάσεις χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης, θα καταχωρισθούν αρχικά ως πάγιος εξοπλισμός.
Εάν πληρούνται οι όροι (ενδείξεις), που περιλαμβάνονται στον ορισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης του Παραρτήματος Α του ν.4308/2014 και χαρακτηριστεί η μίσθωση ως χρηματοδοτική, τότε ο εκμισθωτής θα καταχωρίσει απαίτηση από το μισθωτή διαγράφοντας τον πάγιο εξοπλισμό. Ο λογιστικός χειρισμός συνάδει με την παράγραφο 18.5.5 της Λογιστικής Οδηγίας Εφαρμογής του ν.4308/2014 της ΕΛΤΕ: «Ο εκμισθωτής σε μια χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζει αρχικά απαίτηση από τον μισθωτή (χορηγηθέν δάνειο) με ποσό που ισούται με την «καθαρή επένδυση στη μίσθωση». Η «καθαρή επένδυση στη μίσθωση» είναι στην πράξη, και για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ποσό του κεφαλαίου που επί της ουσίας ο εκμισθωτής δανείζει το μισθωτή». Η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση είναι το σύνολο των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που μπορεί να απαιτήσει ο εκμισθωτής βάσει της χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάθε μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής.
Στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηριστεί ως λειτουργική, ο εκμισθωτής παγίων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους, παρουσιάζει αυτά στον ισολογισμό του, ως ιδιόκτητα, σύμφωνα με τη φύση και τον προορισμό του κάθε ενός.
Συμπερασματικά, τα οχήματα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταχωριστούν ως “Μεταφορικά μέσα” και όχι ως αποθέματα, είτε προσωρινά, εάν η μίσθωση είναι χρηματοδοτική, είτε μέχρι την διαγραφή τους, η οποία θα επέλθει με την πώληση των οχημάτων στους μισθωτές λειτουργικής μίσθωσης ή με την επιστροφή τους στην εταιρεία από την οποία αγοράστηκαν ή με την τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους.

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης