Αθήνα, 24.09.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1777 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1777/2019

 

ΘΕΜΑ : Διόρθωση λάθους προηγούμενης περιόδου

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Η Εταιρεία μας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017, προέβη σε διαγραφή (δηλαδή χρεώθηκαν τα αποτελέσματα χρήσεως), ποσού €.….., που αφορούσε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που είχε προκύψει σε προηγούμενη χρήση (2015) από ζημία απομείωσης της λογιστικής αξίας θυγατρικής της. Η αναγνώριση της ανωτέρω απαίτησης είχε γίνει τότε, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του φορολογικού νόμου 4172/2013 που τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2014, με τις οποίες αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από την πώληση μετοχών ή την διαγραφή των μετοχών λόγω εκκαθάρισης της εκδότριας εταιρείας (σημειώνεται ότι με βάση το προγενέστερο φορολογικό νόμο Κ.Ν 2238/1994 που ίσχυε μέχρι την 31/12/2013, η ζημία αυτή δεν αναγνωριζόταν φορολογικά).
Κατά την ενοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, ενώ απαλείφθηκε το ενδοομιλικό αποτέλεσμα που είχε προκύψει από την απομείωση της αξίας της θυγατρικής, εκ λάθους, δεν έγινε ταυτόχρονη διαγραφή της εν λόγω αναβαλλόμενης απαίτησης.
Η διαγραφή της ανωτέρω αναβαλλόμενης απαίτησης, ύψους €……, έγινε στις Ενοποιημένες Καταστάσεις του 2017, όταν και εντοπίστηκε το λάθος, με την μεταφορά (χρέωση) των αποτελεσμάτων χρήσεως 2017, και ειδικότερα χρέωση του αποτελεσματικού λογαριασμού «Φόρος Εισοδήματος (Έσοδα -Έξοδα)».
Για τον ανωτέρω λογιστικό χειρισμό κατά την σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017, λάβαμε υπόψη μας τις διατάξεις της παρ.4 του ΔΛΠ 8 και της παρ. 80 (η) του ΔΛΠ 12.
Ερωτάται εάν ο ανωτέρω λογιστικός χειρισμός από εμάς, κατά την σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων του 2017, ήταν ο προβλεπόμενος από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ}, ή θα έπρεπε να είχαμε προβεί σε αναδρομική αναπροσαρμογή των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως είναι γνωστό το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) είναι μόνο αρμόδιο να παρέχει ερμηνευτική καθοδήγηση επί των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) / Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και δεν επιτρέπει σε κανένα φορέα να το υποκαθιστά. Το Σ.ΛΟ.Τ. μπορεί να εκφέρει τη γνώμη του επί των εφαρμοστέων επιμέρους προτύπων και η γνώμη αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Η απόφαση για την διαγραφή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ποσού ευρώ 266 χιλ. συνάδει με το Δ.Λ.Π. 12 «Φόρος Εισοδήματος».
Η διόρθωση λαθών γίνεται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές αρχές και μέθοδοι, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη».
Ειδικότερα, για τα λάθη που αφορούν προηγούμενες περιόδους, αλλά εντοπίστηκαν στην παρούσα περίοδο, το Δ.Λ.Π. 8 αναφέρει τα ακόλουθα:
«43. Τα λάθη προγενέστερων περιόδων θα διορθώνονται με αναδρομική επαναδιατύπωση εκτός αν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, είτε οι επιδράσεις που αφορούν ειδικά την περίοδο, είτε η σωρευτική επίδραση του λάθους.
44. Όταν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι επιδράσεις ενός λάθους που αφορούν ειδικά μια περίοδο της συγκριτικής πληροφόρησης μιας ή περισσότερων παρουσιαζόμενων περιόδων, η οικονομική οντότητα θα επαναδιατυπώνει τα υπόλοιπα έναρξης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης για την παλαιότερη περίοδο που είναι εφικτή η αναδρομική αναδιατύπωση (που μπορεί να είναι η τρέχουσα περίοδος).
45. Όταν, στην αρχή της τρέχουσας περιόδου, είναι ανέφικτο να εκτιμηθεί η σωρευτική επίδραση ενός λάθους σε κάθε προγενέστερη περίοδο, η οικονομική οντότητα θα προσαρμόζει τη συγκριτική πληροφόρηση ώστε να διορθώσει το λάθος μελλοντικά από τη νωρίτερη ημερομηνία που αυτό είναι εφικτό.
46. Η διόρθωση λάθους προγενέστερης περιόδου δεν συμπεριλαμβάνεται στο κέρδος ή τη ζημία της περιόδου που ανακαλύπτεται το λάθος. Κάθε άλλη σχετική με προγενέστερες περιόδους πληροφορία που παρουσιάζεται, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών περιλήψεων των οικονομικών δεδομένων, επαναδιατυπώνεται για όσες προγενέστερες περιόδους είναι εφικτό.».
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το Δ.Λ.Π. 8, εφόσον το λάθος κριθεί ότι είναι σημαντικό, απαιτεί την αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των περιόδων που αυτό αφορά, εκτός αν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, είτε οι επιδράσεις που αφορούν ειδικά την περίοδο, είτε η σωρευτική επίδραση του λάθους.
Η κρίση για τη σημαντικότητα του λάθους, καθώς και για το εφικτό ή μη του προσδιορισμού των σχετικών επιδράσεων, ασκείται από τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, με κριτήριο το μέγεθος του λάθους σε σχέση με επιλεγμένα σημαντικά μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλα ποιοτικά στοιχεία.
Το Σ.ΛΟ.Τ. δεν έχει την απαιτούμενη πληροφόρηση, προκειμένου να ασκήσει σχετική κρίση, αλλά ακόμα και αν είχε τέτοια πληροφόρηση, δεν θα μπορούσε να υποκαταστήσει τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας στις υποχρεώσεις της.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 44 ως άνω, ορθώς έγινε η διόρθωση του λάθους στην περίοδο 2017, όμως η διόρθωση έπρεπε να γίνει στα ίδια κεφάλαια και όχι στα αποτελέσματα.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης