Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 20 Μαρτίου 2019 στις Βρυξέλλες στα γραφεία της EFRAG πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των ειδικευμένων σε θέματα οικονομικής πληροφόρησης τεχνικών συμβούλων (EFRAG TEG) με τη συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG CFSS).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν :

α) Έργο του IASB Συνενώσεις επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο – Ανταλλαγή απόψεων για το πότε θα πρέπει να εφαρμόζεται η προσέγγιση της εύλογης αξίας ή η προσέγγιση της συνένωσης των δικαιωμάτων σε συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Project Συνενώσεις επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων αναλύσεων και εξέταση συγκεκριμένων πτυχών σχετικά με το πως θα εφαρμόζονται οι μέθοδοι της εύλογης αξίας και της συνένωσης δικαιωμάτων σε τέτοιου είδους συναλλαγές.

β) Έγγραφο συζήτησης της EFRAG– Λογιστικός χειρισμός Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με δέσμευση απόδοσης περιουσιακού στοιχείου –Συζήτηση για τις 3 εναλλακτικές προσεγγίσεις για την καλύτερη αποτύπωση της διασύνδεσης της υποχρέωσης με τα περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων που εμπεριέχουν δέσμευση εγγυημένης ελάχιστης απόδοσης.

γ) Έργο του IASB για την αλλαγή στη δομή και το περιεχόμενο των κύριων πινάκων των οικονομικών καταστάσεων – Συζήτηση σχετικά με τις τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις που εξετάζει στην παρούσα φάση η IASB σχετικά με την εξέλιξη του έργου:

(α) απόσυρση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και αντικατάστασή του με νέο πρότυπο,

(β) τροποποίηση του ΔΛΠ 1 ώστε να διαγραφούν οι απαιτήσεις σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των κύριων οικονομικών καταστάσεων και του επιπέδου ανάλυσης αυτών και συμπερίληψή τους σε νέο πρότυπο, και

(γ) τροποποίηση του ΔΛΠ 1 χωρίς την ανάπτυξη νέου προτύπου

δ) IASB Project IBOR Φάση II -Εκ προοιμίου συνεισφορά απόψεων των μελών επί των θεμάτων που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του έργου Μεταρρύθμισης των επιτοκίων αναφοράς IBOR (Interest Rate Benchmark Reform)

ε) Παρουσίαση από τo IASB των τροποποιήσεων επί του ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστικά συμβόλαια

στ) UK FRC – Παρουσίαση έρευνας με συγκέντρωση προτάσεων για τον λογιστικό χειρισμό και την παρουσίαση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις

ζ) UK FRC – Παρουσίαση θέσεων και προτάσεων για το λογιστικό χειρισμό των αποκτήσεων περιουσιακών στοιχείων με μεταβαλλόμενο τίμημα

η) Συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν το «Management Commentary Practice Statement»

 

Ο Β ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος