Αθήνα, 01.10.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1875 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1875/2019

 

ΘΕΜΑ : Διακίνηση παρακολούθηση και πώληση άχρηστων αποθεμάτων (ειδών συσκευασίας, άνευ αξίας)

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Παρακαλώ για τη συμβουλή σας στη λογιστική διαχείριση των κάτωθι θεμάτων:
Εταιρεία εμπορίας φυραμάτων για ζώα αγοράζει παλέτες με ζωοτροφή από τον προμηθευτή της. Ο προμηθευτής δεν χρεώνει χωριστά την παλέτα αλλά το θεωρεί ως είδος συσκευασίας οπότε δεν επιστρέφονται προς έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.
Η εταιρεία εκτελεί τις παραγγελίες με παράδοση σε πελάτες στους οποίους αφού ξεφορτωθούν μόνο τα σακιά στις περισσότερες περιπτώσεις η ξύλινη παλέτα μένει στο φορτηγό και επιστρέφει στην έδρα. Η παλέτες αυτές επίσης δεν χρεώνονται στους παραγωγούς αλλά ούτε και εκδίδεται κάποιο άλλο παραστατικό, όπως ακριβώς κάνει και ο προμηθευτής. Δεν έχει κάποια αξία ούτε για τους πελάτες.

 

Ερωτήματα:
1. Πρέπει αφού αποσυσκευάσουν τις παλέτες να εκδίδεται κάποιο παραστατικό για να γίνεται εισαγωγή στην αποθήκη κατά την επιστροφή από τον πελάτη;
2. Πρέπει να παρακολουθείται στην αποθήκη σε μερίδα αποθήκης;
3. Μέχρι το σημείο που θα αποφασίσει η εταιρεία πώς θα τα χειριστεί δεν αποτελούν πάγια αλλά ούτε αποθέματα. Εάν τα παρακολουθεί σε διακριτή μερίδα «Παλέτες – άχρηστα υλικά» θα είναι λάθος;
4. Εφόσον παραδοθεί στον πελάτη με την παλέτα και αυτός θέλει να την επιστρέψει στην εταιρεία χωρίς κάποιο αντίτιμο αργότερα με μεταγενέστερη παράδοση, λόγω του ότι δεν έχουν χρεωθεί από την εταιρεία, πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό; (Στους πελάτες δεν έχει κάποια αξία και υπάρχει και δέσμευση χώρου). Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα κοπεί κάποιο πιστωτικό.
5.Η εταιρεία λόγω του ότι δεσμεύει αρκετό χώρο, έχει δύο λύσεις:
Α) Να δοθούν προς απόρριψη με έκδοση ΔΑ που θα αναφέρει το πλήθος των παλετών και την αναγραφή ώς «άχρηστου υλικού – παλέτες»
Β) Να πωληθούν σε μια χαμηλή τιμή ώς άχρηστο υλικό.
Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί; (Εγγραφές αποθήκης, δελτία διακίνησης κ.λπ.)
Σαφώς και στην πώληση θα εκδοθεί τιμολόγιο με ΦΠΑ και την αναγραφή «παλέτες – άχρηστο υλικό»
Επιπροσθέτως των παραπάνω ερωτημάτων σε περίπτωση τριγωνικής πώλησης με μεταφορικό μέσο τρίτου το οποίο θα σταματήσει καθοδόν για τον τελικό πελάτη μας στην έδρα της εταιρείας για παραλαβή δείγματος, μπορεί να εκδοθεί νέο Δελτίο Αποστολής από την εταιρεία προς τον πελάτη και να συνοδεύουν και τα δύο δελτία το προϊόν προς τον πελάτη και να παραδοθεί μόνο το δεύτερο; Πέραν του δείγματος καταλληλόλητας φορτίου, χρειάζεται η εταιρεία και για εμπορικούς λόγους την μη γνωστοποίηση στον πελάτη του προμηθευτή της.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο προμηθευτής (πωλητής) των ζωοτροφών, χρησιμοποιεί τις παλέτες ως υλικά συσκευασίας και ενσωματώνει την αξία τους στο κόστος παραγωγής των παραχθέντων προϊόντων

Η εταιρεία σας στη συνέχεια, μεταπωλεί τα συσκευασμένα στις παλέτες αποθέματα (ζωοτροφές), ως έχουν, χωρίς επίσης να προσθέτει ιδιαίτερη χρέωση για την συσκευασία στους πελάτες της.

Σύμφωνα με τον ορισμό των «αποθεμάτων» του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014: «Αποθέματα είναι περιουσιακά στοιχεία:
(α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας ή
(β) στη παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ως ανωτέρω ή
(γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών».

Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και τα αναφερόμενα στο ερώτημά σας, οι παλέτες συσκευασίας των ζωοτροφών έχουν μηδενική ή ασήμαντη αξία, χαρακτηρίζονται ως άχρηστο υλικό και, κατά συνέπεια, δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων, οπότε δεν απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός στο πλαίσιο των παραλαμβανομένων και αποστελλομένων αποθεμάτων της παραγράφου 8, του άρθρου 5 του ν. 4308/2014.

Σε ότι αφορά το τελευταίο ερώτημά σας, η εταιρεία, προκειμένου να αποφύγει να γίνει γνωστή η ταυτότητα του προμηθευτή της, θα πρέπει πρώτα να παραλαμβάνει τα αποθέματα από αυτόν, και εν συνεχεία, να τα αποστέλλει προς τους πελάτες της εκδίδοντας το προβλεπόμενο παραστατικό.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης