Αθήνα, 28.09.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1802 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1802/2017

 

ΘΕΜΑ : Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Στο 475ΑΠ/6-12-2007 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφέρεται ότι με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές οι αγορές από τους ενδιάμεσους επιτηδευματίες των ανωτέρω εμπορευμάτων (κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας) αναγνωρίζονται ως αποθέματα, ανεξαρτήτως των φορολογικών παραστατικών που εκδίδονται και της φορολογίας στην οποία υπόκεινται, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι αναλώσεις των αποθεμάτων αυτών και κατ΄ επέκταση το κόστος πωληθέντων, καθώς και η σύνταξη απογραφής και η αποτίμησή τους προσδιορίζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.2.202, 2.2.204 και 2.2.205 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).

Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου απαντήσετε εάν η αγορά και η πώληση άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες θεωρείται παροχή υπηρεσίας ή πώληση αποθεμάτων (αγαθών – με ότι συνεπάγεται για την απογραφή των αποθεμάτων), σύμφωνα με τον ν.4308/2014.
Υ.Γ. ΠΟΛ.1019/16-1-2015 (απόφαση της φορολογικής διοίκησης), για την απαλλαγή οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία από την υποχρέωση απογραφής αποθεμάτων (ως σε συνέχεια της διοικητικής διευκόλυνσης με την ΠΟΛ.1134/14-12-2004), δεν περιλαμβάνονται πλέον οι πωλήσεις τηλεκαρτών και καρτών κινητής τηλεφωνίας.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από λογιστική πλευρά, με βάση τον ν.4308/2014, «η αγορά και η πώληση άυλου χρόνου», όπως περιγράφεται στο ερώτημα, θεωρείται αγορά και πώληση αποθεμάτων, εφόσον η ενδιάμεση οντότητα δεν λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου.

Στην περίπτωση που η ενδιάμεση οντότητα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου, η εν λόγω οντότητα δεν θεωρείται ότι αποκτά και μεταπωλεί αποθέματα και ως εκ τούτου η λογιστική παρακολούθηση δεν περιλαμβάνει λογαριασμούς αγορών και πωλήσεων αποθεμάτων, αλλά μόνο λογαριασμό εσόδων στον οποίο αναγνωρίζονται οι λαμβανόμενες προμήθειες διαμεσολάβησης.

Η κρίση επί των ανωτέρων θεμάτων στηρίζεται σε κάθε περίπτωση στα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης. Για τις ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ