Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

To Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 169/31-05-2019 Συνεδρίασή του και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.1.2017 αποφάσισε να τεθούν κριτήρια για τις ελεγκτικές εταιρίες που μπορούν να παρέχουν συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση στα μέλη τους.

Στα πλαίσια αυτά και για την αποδοχή των ελεγκτικών εταιρειών ως φορείς παροχής της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα πρέπει αυτές να αριθμούν τουλάχιστον πέντε (5) ορκωτούς ελεγκτέςλογιστές (ΟΕΛ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο της ΕΛΤΕ.

Τα ανωτέρω ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος