Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η 6η συνάντηση της υποομάδας επιθεωρήσεων (inspection subgroup-ISG) της ΕΕΦΕΕ (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών) φιλοξενήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου 2019 στο Λουξεμβούργο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Λουξεμβούργου (CSSF)

Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης :

Διάλογος με την ευρωπαϊκή ηγεσία της Deloitte και της BDO

Στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ελεγκτικά δίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, τα μέλη της ISG συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Deloitte και της BDO για να συζητήσουν τα σχέδια και τις δραστηριότητες των ελεγκτικών εταιρειών για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων τους.

Συζήτηση των κοινών ευρημάτων από τους ποιοτικούς ελέγχους

Η ISG διατηρεί βάση δεδομένων των ευρημάτων που έχουν προκύψει από τους ποιοτικούς ελέγχους που διενεργούν τα Κράτη Μέλη, για να μοιράζονται τα ευρήματα από τις επιθεωρήσεις τους και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων ευρημάτων αυτά να συζητούνται με τις ελεγκτικές εταιρείες. Από την ανάλυση της βάσης δεδομένων, τα μέλη της ISG συζήτησαν τη φύση των ευρημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο οντοτήτων του βιομηχανικού και τραπεζικού τομέα καθώς και τους πιθανούς αιτιώδεις παράγοντες για τα ευρήματα αυτά.

Άλλα θέματα

Τα μέλη του ISG μοιράστηκαν την εμπειρία τους σε διάφορα άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας των ελέγχων από τις ελεγκτικές εταιρείες και ιδίως της ανάλυσης των βαθύτερων αιτιών (Root Cause Analysis), την παρουσίαση του ESEF και την ενημέρωση του έργου των διαφόρων ομάδων εργασίας.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

 

Σχετικά με την ΕΕΦΕΕ και την υποομάδα των Επιθεωρήσεων

Η ΕΕΦΕΕ είναι το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος σε επίπεδο ΕΕ. Ο ρόλος της είναι να ενισχύσει την εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ. Διευκολύνοντας την εποπτική σύγκλιση, η ΕΕΦΕΕ συμβάλλει στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για το ελεγκτικό επάγγελμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕΦΕΕ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Σκοπός της υποομάδας Επιθεωρήσεων (Inspections Sub-Group -ISG) της ΕΕΦΕΕ είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της συνέπειας μεταξύ των μελών της όσον αφορά τη δραστηριότητα των επιθεωρήσεων και η αποτελεσματική επικοινωνία με τις ελεγκτικές εταιρείες και τρίτους, με σκοπό την υποστήριξη του στόχου της ΕΕΦΕΕ, τη βελτίωση της ποιότητας ελέγχου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους διενεργούμενους ελέγχους.