Αθήνα, 18.06.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1304 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1304/2019

 

ΘΕΜΑ : Παράλειψη καταχώρισης εσόδου από επιχορηγήσεις εξόδων προηγούμενων χρήσεων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Εντός της χρήσης 2018, ο ΟΑΕΔ μας απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα με ημερομηνία πρωτοκόλλου 2018, στο οποίο αναφέρει ότι κατά τις χρήσεις 2012-2015, κατέβαλλε στην επιχείρηση ποσά επιδοτήσεων με τη μορφή τραπεζικών καταθέσεων.

Κατά την περίοδο 2012-2015, η επιδοτούμενη επιχείρηση τηρούσε απλογραφικά βιβλία και εφόσον δεν εκδόθηκαν τιμολόγια επιδοτήσεων, οι επιδοτήσεις αυτές δεν μείωσαν το κόστος μισθοδοσίας των ετών αυτών για τις οποίες χορηγήθηκαν.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν πρέπει να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος της επιχείρησης για το ποσό επιδότησης ανά έτος ή εάν παρέχεται η δυνατότητα, λόγω και της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου ΟΑΕΔ, να καταχωρηθούν εντός της χρήσης 2018 και να μειώσουν το μισθοδοτικό κόστος του έτους αυτού;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν 4308/2014, για τις κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων αναφέρεται ότι:
«Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα».
Επίσης, κρατική επιχορήγηση που καθίσταται εισπρακτέα ως αντιστάθμιση για έξοδα ή ζημίες που ήδη πραγματοποιήθηκαν καταχωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία καθίσταται εισπρακτέα.
Συνεπώς, η είσπραξη των επιχορηγήσεων από των ΟΑΕΔ στην περίοδο 2012-2015 σε κάθε περίπτωση συνεπαγόταν την καταχώριση του εσόδου στα αποτελέσματα της εκάστοτε χρήσης και την φορολόγηση του κέρδους που προέκυπτε από αυτό.

Στην παράγραφο 28.1.3 της Λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του νόμου 4308/2014 της ΕΛΤΕ ορίζεται η έννοια του λάθους: «Ως λάθη (σφάλματα, σκόπιμα ή μη) νοούνται παραλήψεις ή άλλα σφάλματα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας που οφείλονται σε μη χρήση ή εσφαλμένη χρήση αξιόπιστων πληροφοριών οι οποίες:
α) ήταν διαθέσιμες όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εκείνες τις περιόδους εγκρίθηκαν για έκδοση, και
β) εύλογα θα αναμενόταν ότι έχουν αποκτηθεί και ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση και δημοσίευση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων».

Στην παράγραφο 28.1.4 αναφέρεται ότι: «Στην έννοια του λάθους (σφάλματος) συμπεριλαμβάνεται και η εσφαλμένη χρήση ενός ισχύοντος λογιστικού κανόνα ή η παράλειψη χρήσης του». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί λάθους και η οντότητα θα πρέπει να διορθώσει το λάθος άμεσα κατά τον εντοπισμό του.

Η διόρθωση του λάθους θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν 4308/2014: «Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου».

Καθώς από το ερώτημα δεν προκύπτει η κατηγορία της οντότητας κατά την ημερομηνία εντοπισμού του λάθους σας γνωρίζουμε και ότι οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α, 2β και 2γ του άρθρου 1, στο πλαίσιο των απλοποιήσεων και των απαλλαγών του άρθρου 30 του ν 4308/2014, «δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται».

Για την υποχρέωση της εταιρείας να προχωρήσει σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τις χρήσεις 2012-2015 αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης