Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την ετήσια έρευνα έτους 2018του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών του που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες που συνδέονται με τα έξι διεθνή ελεγκτικά δίκτυα.

Τον Μάιο του 2019, το IFIAR δημοσίευσε την έβδομη ετήσια επισκόπηση των πορισμάτων που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους των έξι μεγαλύτερων παγκοσμίων δικτύων ελεγκτικών εταιρειών. Αν και η πτωτική τάση των ποσοστών ευρημάτων ποιοτικών ελέγχων είναι ενθαρρυντική, η επανάληψη και το επίπεδο των ευρημάτων που αντικατοπτρίζονται στην έρευνα δείχνουν έλλειψη συνέπειας στην εκτέλεση ελέγχων υψηλής ποιότητας και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του ελέγχου

Για να ενισχύσει τις πληροφορίες της έρευνας σχετικά με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων, στην έρευνα του 2018 του IFIAR συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές των μελών του όσον αφορά την επικοινωνία των ευρημάτων των ποιοτικών ελέγχων στις ελεγκτικές εταιρείες που επιθεωρούνται, στις επιτροπές ελέγχου,στους υπεύθυνους διακυβέρνησης και στο κοινό.

Η έρευνα του 2018 περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με ορισμένες πρωτοβουλίες πέραν των επιθεωρήσεων που επιδιώκουν μεμονωμένα τα μέλη του IFIAR, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου.

Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος του IFIAR, συμμετείχε στην έρευνα του 2018.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος