Αθήνα, 23.04.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 642 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 642/2019

 

ΘΕΜΑ : Βραχυχρόνιες μισθώσεις και λογιστική τήρηση

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

I.K.E. δραστηριοποιείται στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΑΙΡΒΝΒ). Οι ενοικιαστές πελάτες αφού κάνουν κράτηση της μίσθωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καταβάλουν την αξία της μίσθωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η πλατφόρμα καταβάλει σε εμάς κατά τη διάρκεια της μίσθωσης την αμοιβή μας παρακρατώντας την προμήθειά της (εκδίδεται ανάλογο παραστατικό από AIRBNB). Την ίδια μέρα που καταβάλλεται η αμοιβή στο λογαριασμό της ΙΚΕ εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ενοικίου από την ΙΚΕ με τη συνολική αξία (καταβαλλομένη αξία συν την προμήθεια της πλατφόρμας). Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε πωλήσεις μετρητοίς και εξόφληση προμήθειας μετρητοίς την ίδια μέρα. Δεδομένου α)του μεγάλου αριθμού πελατών (ενοικιαστών), β) ότι η καταβολή της αμοιβής στο λογαριασμό όψεως είναι την ίδια ημερομηνία με την έκδοση της απόδειξης είσπραξης ενοικίου και το παραστατικό προμήθειας της πλατφόρμας, γ) ότι το υπόλοιπο της καρτέλας του πελάτη είναι πάντα μηδενικό, δ)το υπόλοιπο του ισοζυγίου των πελατών είναι πάντα μηδενικό και ε) του έντονου γραφειοκρατικού και οικονομικού κόστους της τήρησης ξεχωριστών καρτελών ανά ιδιώτη πελάτη, ερωτάται αν είναι ορθή σύμφωνα με τα ΕΛΠ η μη τήρηση καρτελών ανά πελάτη (ιδιώτες) ή η τήρησης ενιαίας καρτέλας για όλους τους ιδιώτες πελάτες σύμφωνα με τις παρακάτω προτάσεις. Η επιχείρηση έχει στην κατοχή της αναλυτικά αρχεία με τα στοιχεία των πελατών, τις ημερομηνίες κράτησης, καταβολής σε όψεως, χρέωσης των προμηθειών κλπ.

Οι προτεινόμενες λογιστικές εγγραφές, εφόσον συμφωνείτε είναι οι παρακάτω και θα ήθελα να μας απαντήσετε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις δύο και ποια:

 

Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ (τήρησης ενιαίας καρτέλας για όλους τους ιδιώτες πελάτες)
Α) με την καταβολή της αμοιβής και τη χρέωση της προμήθειας πχ. 50,00 € (48,00€ συν 2,00€ προμήθεια πλατφόρμας).
ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ 48,00 €
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2,00 €
ΠΙΣΤΩΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 50,00€
Β) με την έκδοση της απόδειξη είσπραξης ενοικίου 50,00€
ΧΡΕΩΣΗ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 50,00€
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 50,00€

 

Β’ ΠΡΟΤΑΣΗ
με την καταβολή της αμοιβής, τη χρέωση της προμήθειας και την έκδοση της απόδειξη είσπραξης ενοικίου που είναι την ίδια ημερομηνία, πχ. 50,00 € (48,00€ συν 2,00€ προμήθεια πλατφόρμας)
ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ 48,00 €
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2,00 €
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 50,00€
Σημείωση: Με την Β’ πρόταση ουσιαστικά ερωτάται και το αν είναι δυνατή δύο, τρεις ή και περισσότερες συναφείς και με την ίδια ημερομηνία πράξεις να περασθούν στα βιβλία σε μία εγγραφή, έτσι που να αποτυπώνει το σύνολο των πράξεων.

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014, αναφέρεται ότι:

«Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες, κατά την κρίση της, δικλίδες για:

α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους.

β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής».

Ερμηνευτική σχετικά με την ανωτέρω παράγραφο είναι η παράγραφος 5.7.3 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ όπου αναφέρεται ότι «τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο».

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα … και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο)».

Κατά τη γνώμη μας, ο λογιστικός χειρισμός που καταγράφεται στην πρόταση Α’ του ερωτήματος είναι ο ενδεδειγμένος για την περίπτωση. Αντιθέτως, ο συμψηφισμός και η μη εμφάνιση, στις διενεργούμενες εγγραφές καταχώρισης εσόδου από τη μίσθωση και είσπραξης αυτού, του λογαριασμού των μισθωτών – πελατών, που προτείνεται στην πρόταση Β’ του ερωτήματος δεν απεικονίζει αναλυτικά στο ημερολόγιο κάθε συναλλαγή και ως εκ τούτου δεν είναι ενδεδειγμένη.
Δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει στην κατοχή της αναλυτικά αρχεία με τα στοιχεία των πελατών, τις ημερομηνίες κράτησης, καταβολής σε όψεως, χρέωσης των προμηθειών κλπ. , που αντιστοιχούν σε κάθε εγγραφή εσόδου και προμήθειας, διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ανωτέρω θέματος αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης