Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει έρευνα που διενεργήθηκε κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (ECON) για τις επιπτώσεις στα κόστη, στη συγκέντρωση και στον ανταγωνισμό στην αγορά της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου, πριν και μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου( AuditReform). Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην αύξηση του ανταγωνισμού και του κόστους μεταξύ των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών (Big4) καθώς και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς των υπολοίπων ελεγκτικών εταιριών (NonBig4) αλλά και του ποσοστού των κοινών ελέγχων (jointaudit).

Αναλυτικότερα, μεταξύ των σημαντικών ευρημάτων που αναδεικνύει η συγκεκριμένη έρευνα είναι:

 

 • Παρότι η συνολική συγκέντρωση στην αγορά της ΕΕ μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τον υποχρεωτικό έλεγχο παρέμεινε σταθερή, η συγκέντρωση της αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών, σχεδόν στα μισά κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και ο χρηματοοικονομικός τομέας της αγοράς μειώθηκε
 • Οι λοιπές ελεγκτικές εταιρείες εκτός των τεσσάρων μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών (ΝonBig4) έχουν κερδίσει κάποιο μερίδιο αγοράς μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και ασχολούνται περισσότερο με διαδικασίες υποβολής προσφορών στις οποίες ανταγωνίζονται στην τιμή, στην ποιότητα και στην τεχνολογία. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των λοιπών ελεγκτικών εταιρειών, είναι μεγαλύτερη στην κατηγορία του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 • Το (σταθμισμένο) μέσο (ονομαστικό) κόστος ελέγχου αυξήθηκε ελαφρώς μετά τη μεταρρύθμιση του ελέγχου.
 • Η αύξηση του κόστους ελέγχου οφείλεται στην αύξηση των ωρών ελέγχου και στην αυξημένη πολυπλοκότητα του ελέγχου των πολυεθνικών ομίλων.
 • Στα Κράτη Μέλη με σχετικά αυστηρή εφαρμογή της υποχρεωτικής εναλλαγής ελεγκτικών εταιριών (MFR), παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη Herfindahl-Hirschman Index (HHI) και του μεριδίου αγοράς των τεσσάρων μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών (Big4), ενώ στα Κράτη Μέλη με πιο ευέλικτη εφαρμογή της υποχρεωτικής εναλλαγής, δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά στον δείκτη (HHI) και στο μερίδιο αγοράς των τεσσάρων μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών(Big4).
 • Η παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών (NAS) σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος (PIEs) από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες έχει μειωθεί. Η μείωση ήταν μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που οι αμοιβές από μη ελεγκτικές υπηρεσίες (NAS) ήταν υψηλές σε σχέση με τις αμοιβές του ελέγχου
 • Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ενισχύει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων αυτών(π.χ.λιγότερα λογιστικά λάθη,καλύτερη πρόσβαση σε δανεισμό κ.α.) σε σχέση με αυτές που δεν ελέγχονται.

  Ο Α ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
  Παναγιώτης Γιαννόπουλος