Αθήνα, 29.01.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 3382 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 3382/2019

 

ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και Λογιστκός Χειρισμός

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σε νομικό πρόσωπο με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα έχει οριστική έγκριση επιχορήγησης από ΕΣΠΑ στις 20/11/2018 ποσό αξίας 150.000,00 και η εκταμιεύσει θα γίνει το 2019.
Με βάση των κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) ο χρόνος φορολόγησης είναι ο χρόνος οριστικής έγκρισης ήτοι 20/11/2018.
Ο τρόπος φορολόγησης (με βάση τον Ν.4172/2013) είναι με αρνητική χρέωση των παγίων και τον εξόδων αντίστοιχα, ολοκληρωτικά όμως, μέσα στην χρήση της οριστικής έγκρισης.
Κάποια έξοδα που καλύπτει η επιχορήγηση έχουν πραγματοποιηθεί στις χρήσεις 2016, 2017 και 2018.
Εδώ υπάρχει ακόμη ένα το πρόβλημα, από την πλευρά της φορολογίας, πως θα μειώσω τα έξοδα τα οποία έγιναν σε προηγούμενες χρήσεις από την οριστική έγκριση.
Τα ΕΛΠ έχουν μια άλλη αντιμετώπιση όπου το ποσό της επιχορήγησης θα μεταφέρεται στα έσοδα ανάλογα με τον συντελεστή απόσβεσης και θα κατανέμονται μέσα στις επόμενες χρήσεις.
Καταρχάς υπάρχει μια απόκλιση των δύο διαδικασιών από την οποία προκύπτει κάποια αναντιστοιχία σε κάθε χρήση.
Προφανώς θα έχουμε μια διαφορά φορολογικής και λογιστικής βάσης για κάθε χρήση.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Μπορείτε να μου πείτε ποιες εγγραφές πρέπει να κάνω και πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα, μέσω ενός παραδείγματος, με τα συγκεκριμένα θέματα;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ, άρθρο 23) οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται στα βιβλία ως υποχρεώσεις [κατάλληλος υπολογαριασμός του 45, παράδειγμα 45.80 «Κρατικές επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις» Σχέδιο Λογαριασμών ΕΓΛΣ ή λογ. 58 «Κρατικές επιχορηγήσεις» του Σχεδίου Λογαριασμών ΕΛΠ], εντός της περιόδου που εισπράττονται ή εντός της περιόδου, κατά την οποία καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.

Τονίζεται, ότι οι λογαριασμοί 45.80, ή 58, πιστώνονται κατά την έγκριση της επιχορήγησης, με χρέωση λογαριασμού απαιτήσεων και εν συνεχεία, κατά την είσπραξη του επιχορηγηθέντος ποσού, γίνεται η μεταφορά στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της οντότητας.

Ακολούθως, τα ποσά των κρατικών επιχορηγήσεων, αποσβένονται σταδιακά, με την μεταφορά τους στα αποτελέσματα, υπό την μορφή εσόδων, στην ίδια χρήση και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Συνεπώς, έχει εφαρμογή η λογιστική διαδικασία, κατά την οποία το μέρος των αποσβέσεων των επιχορηγουμένων παγίων που αντιστοιχεί στο ποσοστό της επιχορήγησης, να μεταφέρεται σταδιακά στα έσοδα, μέσω του λογαριασμού 81.01.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» (ΕΓΛΣ), ή 71.01 «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων» (ΕΛΠ).

Έστω ότι η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση 40% για την αγορά παγίου (εξοπλισμός Η/Υ), τιμολογιακής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) € 120.000, την 1/1/2019. Συνεπώς, το ποσό που θα πιστωθεί στον 45.80 ή 58, είναι € 48.000. Υποθέτουμε ότι το πάγιο τίθεται σε λειτουργία, την πρώτη ημέρα της χρήσης, κατά την οποία αποκτήθηκε και επιχορηγήθηκε. Η διοίκηση της επιχείρησης αποφασίζει να διενεργεί τις λογιστικές αποσβέσεις, βάσει του συντελεστή φορολογικής απόσβεσης, ήτοι: 20% (άρθρο 24, ΚΦΕ). Υπό την έννοια αυτή, για το συγκεκριμένο πάγιο, δεν θα προκύψει διαφορά λογιστικής / φορολογικής βάσης.
Τέλος πρώτης χρήσης, διενέργεια αποσβέσεων:

 

120.000,00 x 20% = 24.000,00 ευρώ

 

Άρα, έχουμε:

 

Αποσβέσεις Παγίου……………………………………………

24.000,00

            Αποσβεσμένο Πάγιο…………………………………

24.000,00

Αποσβέσεις, άρθρο 24 ΚΦΕ

 

Ως προς τις αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις, αυτές θα είναι ποσοστό 40% των διενεργηθεισών αποσβέσεων.
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων:

 

48.000,00 x 20% = 9.600,00 ευρώ

 

Η λογιστική εγγραφή που θα λάβει χώρα, θα είναι:

 

Κρατικές επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις………….

   9.600,00

     Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

 9.600,00

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων

 

Συνεπώς, το έξοδο των € 24.000, που αντιπροσωπεύει η απόσβεση του επιχορηγούμενου παγίου, αντικρίζεται με το έσοδο από την απόσβεση της επιχορήγησης € 9.600. Εξάλλου, με την εγγραφή αυτή και των επόμενων που θα ακολουθήσουν, στο τέλος κάθε χρήσης, επέρχεται σταδιακά και η μείωση της υποχρέωσης, που σχηματίστηκε λόγω της λήψης της κρατικής επιχορήγησης.

Διαφορά λογιστικής / φορολογικής βάσης θα υφίστατο αν η οντότητα εκτιμούσε διαφορετικό αριθμό ετών ωφέλιμης ζωής του παγίου (πχ: 3 ή 6 έτη), από αυτόν που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή φορολογικής απόσβεσης (ο οποίος είναι: 100% / 20% = 5 έτη). Αν υποθέσουμε ότι οι λογιστικές αποσβέσεις διενεργούνταν με συντελεστή 33,33% (100% / 3), θα προέκυπτε διαφορά στη φορολογική βάση: € 16.000 [ 40.000,00 – 24.000,00], ως προς την απόσβεση του παγίου και € 6.400 [16.000,00 – 9.600,00], ως προς τις αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις.

Περαιτέρω, οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα παρουσιάζονται επίσης ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. Συνεπώς, θα πρέπει εντός της ίδιας περιόδου να εμφανιστούν τόσο τα έξοδα (που επιχορηγούνται), όσο και τα έσοδα (που προέρχονται από την επιχορήγηση).
Στην περίπτωση του ερωτήματός σας, για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στις χρήσεις 2016 και 2017, η οριστικώς εγκριθείσα επιχορήγηση κατά το 2018, θα καταχωριστεί ως έσοδο εντός της χρήσης αυτής, στην οποία και θα φορολογηθεί.

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης