Αθήνα, 05.03.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 345 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 345/2019

 

ΘΕΜΑ : Εγγραφές διανομής κερδών Ν.3229/2004

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σύμφωνα με τον Ν.3299/2004 η λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης περιγράφεται ως κάτωθι:.
Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10. Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με τον. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν. 2717/ 1999 (ΦΕΚ 97 Α). Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.
1. Θεωρείται ορθή η εγγραφή της επιχορήγησης στον λογαριασμό 41.10 και μετά την ολοκλήρωση του έργου η μεταφορά στα αποτελέσματα (λογαριασμός 81.01.005 έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων) κατά τον χρόνο που μεταφέρονται ως έξοδα (μέσω των αποσβέσεων) οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες στις οποίες αναλογούν.
2. Ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη σύνταξης οδηγίας ή εγκυκλίου που να εκσυγχρονίζει / επικαιροποιεί το εν λόγω άρθρο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τη Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014, η κρατική επιχορήγηση καταχωρίζεται ως υποχρέωση που αποσβένεται στα αποτελέσματα ως έσοδο σε αντιστοιχία με την απόσβεση του παγίου.
Στην περίπτωση αυτή οι επιχορηγήσεις του ν. 3299/2004 πρέπει στη φορολογική βάση να παραμείνουν στα Ίδια Κεφάλαια ως «αποθεματικό» και στη λογιστική βάση να μεταφερθούν στις υποχρεώσεις. Με την τμηματική απόσβεση της υποχρέωσης στα έσοδα, ποσό ίσο με την ετήσια απόσβεση πρέπει, μέσω του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης, να μεταφέρεται από τα κέρδη εις νέο στο αποθεματικό, ώστε με την πλήρη απόσβεση της υποχρέωσης να έχει ανασυσταθεί το αποθεματικό και στη λογιστική βάση.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ δίνεται η ευχέρεια να παραμένει η επιχορήγηση στα Ίδια Κεφάλαια, όπως προβλέπεται από τον αναπτυξιακό νόμο.

Σχετική είναι και η γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ 1717/18-09-2018, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«…για τις επιχορηγήσεις επενδύσεων προ της 1/1/2015, είτε πρόκειται για επιχορηγήσεις που μεταφέρονταν σταδιακά στα αποτελέσματα (έσοδα), μέσω του λογαριασμού 81.01.05 «Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», είτε πρόκειται για επιχορηγήσεις του Ν 3299/2004, για τον οποίον δεν ίσχυε η διαδικασία αυτή, παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα εξαίρεσής τους από το λογιστικό πλαίσιο του Ν.4308/2014 και κατά συνέπεια η εμφάνιση τους σε λογαριασμό καθαρής θέσεως για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία, μέχρι την πλήρη απόσβεση των επιχορηγηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων, ή την τυχόν διάθεσή τους».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου οι επιχορηγήσεις επενδύσεων του Ν.3299/2004 κατατάσσονται ως αφορολόγητο αποθεματικό που δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Επίσης, το αποθεματικό αυτό, δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα (10) χρόνια από τον χρόνο σχηματισμού του.

Για το φορολογικό σκέλος του ερωτήματός σας αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης