Αθήνα, 05.03.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 304 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 304/2019

 

ΘΕΜΑ : Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Πρόκειται να ιδρυθεί μια κοινοπραξία με κοινοπρακτούντα μέλη μια Ανώνυμη Εταιρεία, μια Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και μια Ετερόρρυθμη εταιρεία. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία όλα τα μέλη είναι φυσικά πρόσωπα και τα ομόρρυθμα μέλη έχουν ποσοστό συμμετοχής 99%. Ερωτάται εάν η κοινοπραξία θα πρέπει να τηρήσει απλογραφικά βιβλία καθώς εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 1, παράγραφος 2γ και όχι 2β καθώς δεν έχουν όλοι (οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι περιορισμένη ευθύνη, άρα το αποκλειστικό κριτήριο ένταξης είναι ο κύκλος εργασιών), ή διπλογραφικά;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι κοινοπραξίες για σκοπούς λογιστικής παρακολούθησης εντάσσονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014. Επίσης, στην παράγραφο 1.2.2 την Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του Ν 4308/2014, αναφέρεται ότι στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2, ως άνω, εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι κοινοπραξίες. Μία κοινοπραξία δεν δύναται να ενταχθεί στις οντότητες της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014, καθώς η παράγραφος αυτή αφορά μόνο «νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής».

Συνεπώς, μπορούν να συντάσσουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων και να τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, αν ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των € 1.500.000.

Ακολούθως, η ένταξή της κοινοπραξίας σε κατηγορίες μεγέθους, γίνεται βάσει των κριτηρίων του νόμου που ισχύουν για όλες τις οντότητες. Συνεπώς, μια κοινοπραξία της οποίας ο κύκλος εργασιών, για δύο συνεχή έτη, υπερβεί το ποσό των € 1.500.000, εντάσσεται στην προβλεπόμενη κατηγορία, τηρεί διπλογραφικό σύστημα και συντάσσει ισολογισμό.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης