Αθήνα, 05.03.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 237 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 237/2019

 

ΘΕΜΑ : Ημερομηνία μεταφοράς κόστους εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Όπως γνωρίζουμε, και σύμφωνα με τις διατάξεις του έως πρότινος ισχύοντος Ε.Γ.Λ.Σ., και συγκεκριμένα με την παράγραφο 2.2.303/1 «μετά από την παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως της αξίας κτήσεώς τους, η τελευταία μεταφέρεται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 2, κατά περίπτωση.»
Στην πράξη πολλά παραστατικά δαπανών, μολονότι αφορούν σε δαπάνες οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος της εισαγωγής εκδίδονται μεταχρονολογημένα μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στην αποθήκη, πολλές φορές δε και στον επόμενο μήνα.
Ερωτάται αν είναι σωστό λογιστικά η μεταφορά του κόστους της εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2 (και στη μερίδα της αποθήκης), να γίνει μεν όταν συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά παραστατικά κόστους, αλλά με ημερομηνία καταχώρισης αυτήν της παραλαβής των εμπορευμάτων και εισόδου των στις αποθήκες μας, και όχι αυτήν της ημερομηνίας που φέρει το τελευταίο ημερολογιακά παραστατικό δαπάνης.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» δεν αναφέρεται ειδικά στο θέμα αυτό. Κατά συνέπεια, προτείνουμε να υιοθετηθεί η λύση που είχε δοθεί από το Ε.Γ.Λ.Σ.
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι εισαγωγές αγαθών από το εξωτερικό παρακολουθούνται για λόγους συγκέντρωσης του κόστους σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 32 που έχει τίτλο «Παραγγελίες στο εξωτερικό». Μετά την παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση του κόστους απόκτησής τους, το συγκεντρωμένο στο λογαριασμό 32 κόστος μεταφέρεται στη χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών των παγίων ή των αποθεμάτων.

Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία παραλαβής των αποθεμάτων δεν έχει οριστικοποιηθεί το κόστος της παραγγελίας, για σκοπούς παρακολούθησης αυτών με το σύστημα της διαρκούς απογραφής ή για σκοπούς προσδιορισμού βραχύχρονου κόστους και αποτελεσμάτων, παρέχεται η δυνατότητα, το κόστος της παραγγελίας να προσδιορίζεται προϋπολογιστικά, με εκτίμηση των εξόδων, τα παραστατικά των οποίων δεν έχουν περιέλθει στην οντότητα.

Σχετική η Γνωμοδότηση ΕΣΥΛ 184/2098/1993, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«α)…………………………………………………………………………………………………………..β) Ευθύς μετά την παραλαβή των αγαθών και εισαγωγή τους στην αποθήκη δύνασθε, υπολογίζοντας (προϋπολογιστικά) όσα από τα ειδικά έξοδα αγοράς δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, να διαμορφώνετε το συνολικό κόστος κτήσεως (αγοράς) και να το μεταφέρετε στους αρμόδιους λογαριασμούς της ομάδας 2, με πίστωση του νεοδημιουργούμενου αντίθετου λογαριασμού 32.90 “Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο – λογαριασμός αντίθετος”, ο οποίος θα αναλύεται σε υπολογαριασμούς αντίστοιχους του 32.01 και θα τακτοποιείται με τον διακανονισμό (καταβολή κ.λπ.) των εξόδων, οι δε προκύπτουσες μικροδιαφορές δύνανται να μεταφέρονται, είτε στους αρμόδιους υπολογαριασμούς της ομάδας 2, είτε σε λογαριασμό επόμενης εισαγωγής του ιδίου είδους».

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης