Αθήνα, 26.02.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 433 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 433/2019

 

ΘΕΜΑ : Ερώτημα για υποχρέωση έκδοσης Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Διαβίβαση στην ΕΛΤΕ του από 7-02-2019 εγγράφου από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) προς Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το κάτωθι περιεχόμενο :
Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Προγραμμάτων Διδυμοποίησης (Twinning Manual, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕ για τη διεύρυνση https://ec.europa.eu/neighbourhood- enlargement/tenders/twinning_en), τα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης (twinning contracts) χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει με έναν από τους δυο τρόπους που προβλέπονται στον Δημοσιονομικό Κανονισμό της ΕΕ: είτε με άμεση διαχείριση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε με έμμεση διαχείριση, η οποία ανατίθεται στην χώρα λήψης της τεχνογνωσίας (beneficiary country). Στην περίπτωση της άμεσης διαχείρισης, οι συμβάσεις διδυμοποίησης συνάπτονται απευθείας με την Επιτροπή. η οποία λειτουρνεί ως Αναθέτουσα Αργή (Ενότητα 1.2 του Εγχειριδίου).
Σκοπός των προγραμμάτων διδυμοποίησης είναι η συνεργασία μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων δύο κρατών και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τη δημόσια διοίκηση ενός κράτους μέλους της ΕΕ προς τη δημόσια διοίκηση τρίτου κράτους, σε συγκεκριμένο κάθε φορά τομέα. Η χρηματοδότηση παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Κράτος Μέλος το οποίο επιλέγεται μέσω ανοιχτής διαδικασίας και στο οποίο ανατίθεται η υλοποίηση του έργου. Στην περίπτωσή μας το πρόγραμμα αφορά τη συνεργασία των Φορολογικών Διοικήσεων Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν και την αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ζητήματα ενδοομιλικών συναλλαγών και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Εκτός από φορείς του στενού δημοσίου τομέα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (semi-public bodies), τα οποία αποτελούν φορείς της γενικής κυβέρνησης έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν προγράμματα διδυμοποίησης εφόσον έχουν εγκριθεί ως «εντεταλμένοι φορείς» (mandated bodies) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο λόγος για αυτή τη δυνατότητα είναι αφενός πως το Δημόσιο δεν έχει πάντα την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση προγραμμάτων διδυμοποίησης, αφετέρου ότι οι εν λόγω φορείς έχουν αναλάβει την άσκηση δημόσιας διοίκησης από τα κράτη μέλη. Τέτοιο mandated body είναι το ΚΔΕΟΔ, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή στην οικεία ιστοσελίδα της Επιτροπής (https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/list-of_mandated_bodies_manual_2017_15.11.2018. pdf) παοένει υπηοεσίες γενικής διαχείρισης (General management).
Στο πλαίσιο του προγράμματος, το ΚΔΕΟΔ συνεργάζεται με την ΑΑΔΕ, η οποία παρέχει στο πρόγραμμα εμπειρογνώμονες υπαλλήλους της. Οι εν λόγω υπάλληλοι παρέχουν την τεχνογνωσία τους στη χώρα υποδοχής και αμείβονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις αμοιβών του Εγχειριδίου για τη διαχείριση ανάλογων προγραμμάτων (Twinning Manual, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en) (συγκεκριμένο ποσό αμοιβής και ημερήσιας αποζημίωσης).
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε ότι στην τριμερή αυτή σχέση κατά την οποία τα στελέχη της ΑΑΔΕ δεν έχουν άμεση σχέση εργασίας με το ΚΔΕΟΔ, δεν απαιτείται το ΚΔΕΟΔ να εκδίδει τίτλους κτήσης κατά την καταβολή αμοιβής στους εν λόγω υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, λόγω του ότι τα πρόσωπα αυτά δεν συνδέονται με σχέση εργασίας ή έργου με το ΚΔΕΟΔ, η δε παρεχόμενη υπηρεσία γίνεται όχι προς το ΚΔΕΟΔ αλλά προς τη δημόσια διοίκηση τρίτης χώρας.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την όσο το δυνατόν αμεσότερη απάντησή σας.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ερώτημα και εκ του γεγονότος ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε σχέση εργασίας των στελεχών της ΑΑΔΕ με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), αλλά η συγκεκριμένη αμοιβή και ημερήσια αποζημίωση προς τα ως άνω στελέχη καταβάλλεται από προβλεπόμενα κονδύλια Προγραμμάτων, δεν προκύπτει υποχρέωση έκδοσης του παραστατικού της παραγράφου 10, του άρθρου 8, του Ν 4308/2014 (τίτλος κτήσης ή απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Τα ποσά των παραπάνω αμοιβών θα αποδεικνύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά συμμετοχής των στελεχών στο Πρόγραμμα.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης