Αθήνα, 26.02.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 352 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 352/2019

 

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Καλησπέρα σας,

Θα χρειαστώ τη βοήθειά σας αναφορικά με το παρακάτω ερώτημα:

Πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών θα προβεί σε επένδυση ανέγερσης εργοστασιακής μονάδας στην Βοιοτία. Το κόστος της επένδυσης θα περιλαμβάνει αγορά έκτασης, κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για την παραγωγή. Κατά την διάρκεια της επένδυσης και για την ολοκλήρωσή αυτής ομαλά, η εταιρεία θα προβεί στις παρακάτω δαπάνες:
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργάτη για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανών παραγωγής
2. Τεχνικές εργασίες εγκατάστασης της μονάδας
3. Έξοδα διαμονής συνεργατών που θα παραμείνουν στην περιοχή για τον σκοπό του έργου
4. Έξοδα μετακίνησης συνεργατών για τον σκοπό του έργου
Εμπίπτουν οι παραπάνω περιπτώσεις στην κατηγορία των εξόδων πρώτης εγκατάστασης, ώστε να μπορέσει η εταιρία να προβεί σε παγιοποιήση;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η έκταση, οι κτηριακές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που θα αποκτηθούν θα πρέπει να καταχωριστούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 18.1.12 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του Ν 4308/2014: «Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Δηλαδή, περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο».
Στο πλαίσιο της λήψης ερμηνευτικής καθοδήγησης από τα Δ.Π.Χ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Ν 4308/2014, σας παραθέτουμε τις παραγράφους 17 και 19 του Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» όπου αναφέρονται παραδείγματα δαπανών που είναι άμεσα επιρριπτέες στο κόστος ενσώματων περιουσιακών στοιχείων και δαπανών που δεν δύναται να αποτελέσουν τμήμα του κόστους κατασκευής:
«17. Παραδείγματα άμεσα επιρριπτέου κόστους είναι:
(α) το κόστος των παροχών προς εργαζομένους (καθώς ορίζεται στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους) που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή ή την απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων,
(β) το κόστος τις προετοιμασίας του χώρου,
(γ) το αρχικό κόστος παράδοσης και μεταφοράς,
(δ) το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης,
(ε) το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση του καθαρού προϊόντος της πώλησης όποιων προϊόντων παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση (όπως τα δείγματα που παράγονται κατά τη δοκιμή του εξοπλισμού) και
(στ) οι επαγγελματικές αμοιβές.

19. Παραδείγματα δαπανών που δε θεωρούνται κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι:
(α) το κόστος για το άνοιγμα νέας μονάδας,
(β) το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαφήμισης και προώθησης),
(γ) το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή με νέα κατηγορία πελατών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού) και
(δ) τα διοικητικά και τα άλλα γενικά έξοδα».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δαπάνες που μας αναφέρετε στο ερώτημά σας αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, μέρος του κόστους των ενσώματων παγίων με τα οποία σχετίζονται, καθώς κρίνονται ως απαραίτητες για να φθάσει το εκάστοτε πάγιο (μηχανήματα και κτηριακές εγκαταστάσεις) στην κατάσταση λειτουργίας, για την οποία προορίζεται.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης