Αθήνα, 26.02.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 186 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 186/2019

 

ΘΕΜΑ : Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Στις 8/1/2019 υπάρχει μια γνωμοδότηση σας σχετικά με τον ορθό τρόπο υπολογισμού των ΕΜΕ.

Επειδή στα παραδείγματα που δίνεται δεν περικλείεται η περίπτωση ωρομισθίων (π.χ. καθηγητές σε φροντιστήρια) που εργάζονται κάποιες ημέρες την εβδομάδα και με διαφορετικές ώρες εργασίας ανά ημέρα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σε αυτήν την περίπτωση ποιος είναι ορθός τρόπος υπολογισμού των ΕΜΕ.

Είναι σωστό να αθροίσουμε το σύνολο ωρών εργασίας της περιόδου της σύμβασης του εργαζόμενου και στην συνέχεια να το διαιρέσουμε με το 1092;
Το 1092 προκύπτει από το γινόμενο των 52 εβδομάδων επί τις 21 ώρες ανά εβδομάδα που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση για τους καθηγητές σε φροντιστήρια.

Επίσης στην περίπτωση εργαζόμενου με σύμβαση ορισμένου χρόνου που η διάρκειά της δεν είναι ακέραιος αριθμός μηνών, ποια είναι η σωστή διαδικασία υπολογισμού των ΕΜΕ:
π.χ. Εργαζόμενος με σύμβαση 4 μηνών και 20 ημερών και απασχόληση 4 ημερών την εβδομάδα και 3ώρη απασχόληση ανά ημέρα εργασίας ποιο είναι το κλάσμα της ΕΜΕ που συνεισφέρει στην επιχείρηση;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η διάταξη του άρθρου 2 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) που αφορά το τρίτο κριτήριο κατάταξης των οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, διατυπώνεται ως: «ο μέσος όρος απασχολουμένων κατά την διάρκεια της περιόδου». Ως περίοδος, νοείται το δωδεκάμηνο διάστημα (λογιστική χρήση), είτε: 1/1 – 31/12, είτε: 1/7 – 30/6 του επόμενου έτους.

Εν συνεχεία, η Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, για την εφαρμογή του Ν 4308/2014, ερμήνευσε την εν λόγω διάταξη ως τον μέσο όρο του προσωπικού μίας οντότητας, ο οποίος υπολογίζεται «στη βάση πλήρους απασχόλησης, σε ημερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης».

Υπό την έννοα αυτή, αν έχουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως κατά κανόνα συμβαίνει με τα φροντιστήρια και λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, θα λαμβάνεται υπόψη, σχετικώς με τον προσδιορισμό της ισοδύναμης μονάδας ετήσιας απασχόλησης, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της σύμβασης και ακολούθως, θα εξετάζεται αν η απασχόληση είναι πλήρης, τόσο σε εβδομαδιαία, όσο και ημερήσια βάση (η σύμβαση δηλαδή δεν αφορά σε μερική, ή σε εκ περιτροπής, απασχόληση).
Επισημαίνεται, ότι η πλήρης απασχόληση των καθηγητών φροντιστηρίων, θα ακολουθεί το πλαίσιο που ισχύει για την ασφάλισή τους, σύμφωνα με τους νόμους 4415/2016 (άρθρο 30) και 4472/2017 (άρθρο 56), αλλά και τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας [«Έγγραφο Φ.10141/οικ. 33777/878/27-6-2018 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα ξένων γλωσσών»]. Με βάση τις οδηγίες αυτές, το Υπουργείο Εργασίας δέχεται την ιδιομορφία της απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων, καθώς και των κέντρων ξένων γλωσσών, προσδιορίζοντας ως πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο, αυτό των 21 ωρών (που αντιστοιχεί σε 25 ημέρες ασφάλισης / μήνα), «ενώ στις περιπτώσεις των καθηγητών με μειωμένο ωράριο διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα, δηλαδή κάτω των 21 ωρών, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης αυτών ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Συνεπώς, με μέτρο τις 21 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας του καθηγητή και τις 4,2 ώρες ημερησίως (21 / 5 = 4,2), οι οποίες αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, θα εξετάζεται η διάρκεια της σύμβασής του, κατά το διδακτικό έτος, οπότε θα προκύπτει η συμμετοχή του στον υπολογισμό των ισοδύναμων μονάδων ετήσιας απασχόλησης. Αναλόγως, θα υπολογίζεται και η περίπτωση κατά την οποία ο καθηγητής απασχολείται λιγότερες από 21 ώρες (μειωμένη απασχόληση) την εβδομάδα, ή λιγότερες ημέρες, με ανάλογη κατανομή των ωρών. Αν δεν έχουμε ακέραιο μήνα θα λαμβάνουμε κλασματικό αριθμό. Για παράδειγμα, τέσσερις (4) μήνες και είκοσι (20) ημέρες, είναι 4,666 μήνες (ή 4 και 2/3 του μήνα). Αν έχουμε διαφορετικό αριθμό ωρών ανά ημέρα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέσος όρος, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 4,2 που θεωρείται πλήρες ημερήσιο ωράριο. Οίκοθεν νοείται ότι ο εκπαιδευτικός που έχει σύμβαση αορίστου χρόνου και εργασία 21 ωρών εβδομαδιαίως, λαμβάνεται ως μία ισοδύναμη μονάδα ετήσιας απασχόλησης.

Η διατύπωση αναφορικά με τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού μπορεί είναι η εξής:

 

[Ώρες ημερήσιας εργασίας / 4,2] Χ [ Αριθμός ημερών / 5] Χ [Αριθμός μηνών σύμβασης / 12]

 

Παράδειγμα:

Φροντιστήριο απασχολεί τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς, με τις παρακάτω συμβάσεις:
1. Σύμβαση αορίστου χρόνου και 21 ώρες εβδομαδιαίως (μέσος όρος 4,2 ώρες)
2. Σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών με εργασία 15 ώρες εβδομαδιαίως (3 ώρες ημερησίως)
3. Σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών και είκοσι (20) ημερών και απασχόληση τεσσάρων (4) ημερών την εβδομάδα και 3ώρη απασχόληση ανά ημέρα εργασίας.
4. Σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών και απασχόληση τριών (3) ημερών την εβδομάδα, ως εξής: Δευτέρα 5 ώρες, Τετάρτη 3 ώρες και Πέμπτη 4 ώρες (12 / 3 = 4).

Λύση:

(Α) 1 Χ [4,2 / 4,2] Χ [5 / 5] Χ [12 / 12 ] = 1
(Β) 1 Χ [3 / 4,2] Χ [5 / 5] Χ [4 / 12] = 0,24
(Γ) 1 Χ [3 / 4,2] Χ [4 / 5] Χ [4,666 / 12] = 0,22
(Δ) 1 Χ [4 / 4,2] Χ [3 / 5] Χ [8 / 12] = 0,38

Έστω ότι το φροντιστήριο απασχολεί επί πλέον έναν μισθωτό λογιστή, με σύμβαση αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και δύο άτομα για την γραμματειακή υποστήριξη, με σύμβαση μερικής απασχόλησης (έξι ώρες ημερησίως), αορίστου χρόνου, για κάθε ένα. Επιπλέον, λαμβάνεται ως μία ισοδύναμη μονάδα ετήσιας απασχόλησης και ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου.

Για τα άτομα με σύμβαση μερικής απασχόλησης, αορίστου χρόνου είναι:

1 Χ [6 / 8] Χ [12 / 12] = 0,75 (για κάθε ένα)

Οι ισοδύναμες μονάδες ετήσιας απασχόλησης υπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα: :

 

 

Εργαζόμενοι

Μήνες απασχόλησης

Τύπος

Μέσος όρος εργαζομένων

Με πλήρη απασχόληση

2

12

2 Χ [12/12]

2

Μερική απασχόληση έξι ωρών ημερησίως όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου

2

12

[2Χ [12/12]Χ[6/8]

1,5

Σύμβαση αορίστου χρόνου και 21 ώρες εβδομαδιαίως (Α)

1

12

[4,2 / 4,2] Χ [5 / 5] Χ [12 / 12]

1

Σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών με εργασία 15 ώρες εβδομαδιαίως (3 ώρες ημερησίως) (Β)

1

4

[3 / 4,2] Χ [5 / 5] Χ [4 / 12]

0,238

Σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών και είκοσι (20) ημερών και απασχόληση τεσσάρων (4) ημερών την εβδομάδα και 3ώρη απασχόληση ανά ημέρα εργασίας. (Γ)

1

4,666

[3 / 4,2] Χ [4 / 5] Χ [4,666 / 12]

0,222

Σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών και απασχόληση τριών (3) ημερών την εβδομάδα, ως εξής: Δευτέρα 5 ώρες, Τετάρτη 3 ώρες και Πέμπτη 4 ώρες (12 / 3 = 4). (Δ)

1

8

[4 / 4,2] Χ [3 / 5] Χ [8 / 12]

0,381

Σύνολο εργαζομένων

8

5,341

Σύνολο εργαζομένων (Στρογγυλοποίηση)

         5

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης