Αθήνα, 19.02.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 163 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 163/2019

 

ΘΕΜΑ : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ανώνυμη Εταιρεία την 31/12/2014 εμφάνιζε στον Ισολογισμό της Αποθεματικό του Ν. 2065/92 (διαφορά αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων) ύψους 35.288 €.
Με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 28/12/2018 αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση μέρους του ανωτέρω αποθεματικού με τροποποίηση του καταστατικού της.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί το ανωτέρω αποθεματικό.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν 4308/2014, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
α) ……………………………………………………………………………………………….
β) Τα άρθρα 20 έως 27 του Ν 2065/1992 (περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων).

Ακολούθως, βάσει του άρθρου 23 του Ν 2065/1992, το ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας λόγω της αναπροσαρμογής, που απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία εκείνη, λογιστικών ζημιών, κεφαλαιοποιείται, όσον αφορά την περίπτωση της ανώνυμης εταιρείας, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από τον χρόνο της αναπροσαρμογής. Πέραν του συμψηφισμού τυχόν ζημιών και της κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου, δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε άλλος λογιστικός χειρισμός της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Ν 2065/1992. Η τελευταία αναπροσαρμογή έλαβε χώρα την 31/12/2012, συνεπώς, η όποια κεφαλαιοποίηση, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2014.

Κατά ρητή διατύπωση στον νόμο (παρ. 3, άρθρο 23, Ν 2065/1992), σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί μέσα στον χρόνο αυτόν, σε αύξηση του κεφαλαίου, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του ΚΝ 2190/1920.

Από τις διατάξεις του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει κάποια συγκεκριμένη αντιμετώπιση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν 2065/1992. Δεδομένου ότι ο Ν 2065/1992, πέραν των κυρώσεων του άρθρου 56 του ΚΝ 2190/1920, δεν ορίζει την περαιτέρω τύχη της διαφοράς αναπροσαρμογής, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης κεφαλαιοποίησης, ενώ ο μοναδικός επιτρεπόμενος λογιστικός χειρισμός της, είναι η κεφαλαιοποίησή της, έχουμε την γνώμη ότι έστω και εκπρόθεσμα αυτή μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 56 του ΚΝ 2190/1920. Παρά ταύτα, αρμόδιο να παράσχει αυθεντική ερμηνεία του άρθρου 23 του Ν 2065/1992, είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν 2065/1992, σχετικώς με την εμφάνιση της υπεραξίας και της επακόλουθης κεφαλαιοποίησής της, δεν έχουν εφαρμογή για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (η διάταξη αυτή προστέθηκε με το άρθρο 20, παρ. 4 του Ν 3756/2008 και ισχύει για αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων που πραγματοποιούνται από 31/12/2008).

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης