Αθήνα, 08.01.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 38 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 38/2019

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1-1-2014

 

Με τον N 4587/24-12-2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 218), ψηφίστηκε το παρακάτω άρθρο:

 

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄151), μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών.»

 

Η αντικατασταθείσα παράγραφος 18, του άρθρου 72 του ισχύοντος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), είχε ως εξής:

«18. Για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα η παράγραφος 2 του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019»

 

Ωστόσο, η παραπάνω αντικατασταθείσα παράγραφος, ως εμφανιζόταν, δεν είχε νόημα ύπαρξης, δεδομένου ότι η παρ. 2 του άρθρου 24, είχε καταργηθεί:

 

«2. [Η παρ. 2 του άρθρου 24 καταργήθηκε με το άρθρο 115 παρ. 5β του Ν 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018), εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου και νόμου. Προηγουμένως η παρ. 2 είχε τροποποιηθεί με την περ. 5α της υποπαρ. Δ.1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014, ισχύς από την 1.1.2014 σύμφωνα με την περ. 23 των ιδίων ως άνω υποπαραγράφου, παραγράφου και άρθρου].»

 

Ορθώς, υπό την έννοια αυτή, έγινε η παραπάνω νομοτεχνική προσαρμογή.

 

Ωστόσο, η νέα παράγραφος 18 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, αναφέρει ότι για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί με τον προηγούμενο ΚΦΕ (δηλαδή, μέχρι 31.12.2013), ισχύουν τα οριζόμενα στον προηγούμενο ΚΦΕ (Ν 2238/1994), μέχρι να λήξουν.

 

Στην γνωμοδότησή μας με ΑΠ 2256/22-11-2018, πριν την παραπάνω αλλαγή, αναφέρεται σχετικά:

«Με την παράγραφο 37.5.2 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014 παρέχεται η δυνατότητα για περιουσιακά στοιχεία, οι συναλλαγές των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρώτης εφαρμογής και πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης του νόμου 4308/2014, αλλά δεν καταχωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, να λογιστικοποιούνται εφεξής βάσει των προβλέψεων της φορολογικής νομοθεσίας, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από αυτή τη νομοθεσία. Ειδικότερα, για τις υπάρχουσες κατά την 01.01.2014 συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες με την προϊσχύουσα φορολογική νομοθεσία του ν. 2238/1994 αντιμετωπίζονταν ως λειτουργικές μισθώσεις, παρέχεται (από την παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013) η δυνατότητα να συνεχίσουν να λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές μέχρι την 31.12.2018. Οι συμβάσεις αυτές από 1.1.2019 και εφεξής θα λογιστικοποιούνται ως συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με καταχώριση του υποκείμενου πάγιου περιουσιακού στοιχείου και της αντίστοιχης υποχρέωσης που αντιπροσωπεύει την χρηματοδότηση του στοιχείου αυτού. Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 18 του άρθρου 72, αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 58 του άρθρου 115 του ν.
4549/2018 και εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα. Κατόπιν αυτού έχουμε την γνώμη ότι οι προαναφερόμενες συμβάσεις πρέπει να λογιστικοποιούνται ως συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης από 1.1.2018 και όχι από 1.1.2019.»
Κατόπιν των ανωτέρω, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι σχετικές συμβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί πριν την 1/1/2014, θα εξακολουθούν να λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές, βάσει του Ν 2238/1994 (προηγούμενος ΚΦΕ), μέχρι να λήξουν.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης