Αθήνα, 11.12.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3032 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 3032/2018

 

ΘΕΜΑ : Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταικό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ανέλαβα λογιστής σε δύο Α.Ε., οι οποίες έχουν ΚΑΔ “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”. Πρακτικά παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από φωτοβολταϊκά στοιχεία και το μεταπωλούν στην ΔΕΔΔΗΕ. Θα ήθελα να γνωρίζω, αν θα πρέπει να αντιμετωπίσω τις οντότητες ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή ως παραγωγικές μονάδες, ώστε να συμπληρώνω  σωστά τα έντυπα Ε3 και Ν. Ο προηγούμενος λογιστής στα φορολογικά έντυπα, αντιμετώπιζε τις εταιρείες ως παροχής υπηρεσιών.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 947 του Αστικού Κώδικα, «πράγματα λογίζονται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα, εφόσον υπόκεινται σε εξουσίαση, όταν περιορίζονται σε ορισμένο χώρο» Υπό την ίδια έννοια εκλαμβάνεται και στον Ποινικό Κώδικα επισύροντας μάλιστα και ποινές σε περίπτωση κλοπής (Ηλεκτρισμός, ΠΚ παρ. 2, άρθρο 372). Ομοίως και η Πολ. 1003/2014 (παρ. 11.2.6), η οποία, μεταξύ άλλων, ερμήνευσε και τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 15 (Παραστατικά πωλήσεων) του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), αναφέρεται στον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, ορίζοντας ότι: «στην περίπτωση συνεχιζόμενων πωλήσεων αγαθών μέσω δικτύου συνεχούς ροής (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου κ.λπ.)». Συνεπώς, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κινητό (μεταφερόμενο) υλικό αγαθό.
Ακολούθως, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, καθώς και τα αιολικά πάρκα, θεωρούνται εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ιδίως δε, οι οντότητες που εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά πάρκα, αποτελούν εξ ορισμού μονάδες παραγωγικής δραστηριότητας, υπό την έννοια ότι εγκαθιστούν τα πάρκα, είτε σε ειδικές κτηριακές κατασκευές, είτε στην ύπαιθρο, ενώ ως επιχειρήσεις, έχουν αποκλειστικό σκοπό την εμπορία της παραγόμενης ενέργειας, μέσω συμφωνίας που συνάπτεται με τον αρμόδιο Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ο σχετικός ΚΑΔ είναι: 35.11.10.09 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ανώνυμες εταιρείες του ερωτήματος παράγουν και πωλούν ηλεκτρικό ρεύμα (αγαθό), συνεπώς είναι παραγωγικές μονάδες.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης