Αθήνα, 11.12.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2602 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2602/2018

 

ΘΕΜΑ : Λογιστική αντιμετώπιση επανασυσκευασίας του ιδίου προιόντος

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ανώνυμη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία κατεψυγμένων τροφίμων πρέπει για λόγους εμπορικούς ή συμμόρφωσης με αλλαγές στην νομοθεσία, να λάβει κάποιες παρτίδες από πωληθέντα προϊόντα της ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην συσκευασία τους. Τέτοιες αλλαγές λ.χ. είναι η αναγραφή νέων ενδείξεων ,η προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών, η αλλαγή ημερομηνίας λήξης ή η αναγραφή επιθυμητών στοιχείων από τον πελάτη.
Το κόστος της όλης διαδικασίας, εργατικό και υλικών, θα επιβαρύνει το κόστος του προϊόντος (δεν είναι νέος κωδικός προϊόντος), θα λογιαστούν ως έξοδα διοίκησης ή πρέπει να αποτυπωθούν με κάποιον άλλο τρόπο;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σε σχέση με το ερώτημα σας , στον Ν. 4308 (ΦΕΚ Α’ 251/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι: «Τα αποθέματα περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση στη συνήθη εμπορική δραστηριότητα της οντότητας (εμπορεύματα ή προϊόντα) ή βρίσκονται υπό επεξεργασία για τη μετατροπή τους σε προϊόντα. Περιλαμβάνουν επίσης τα πάσης φύσεως υλικά που προορίζονται να αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία, για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών». Περαιτέρω στην παράγραφο 20.1.2 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του Ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Συνήθεις τύποι αποθεμάτων είναι τα εμπορεύματα, τα υλικά παραγωγής, οι πρώτες ύλες, η παραγωγή σε εξέλιξη και τα έτοιμα προϊόντα».

Επειδή δεν γίνεται ειδική αναφορά στον Ν.4308 για την περίπτωση του ερωτήματος σας θεωρούμε ότι εξομοιώνεται με αυτήν του ελαττωματικού προϊόντος, όπως αναφέρεται στο ΠΔ 1123/1980 (ΕΓΛΣ), παράγραφος 2.2.205, περίπτωση 14.γ: «Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν δεν είναι δυνατό ή δε συμφέρει να διατεθεί στην αγορά με το ελάττωμά του, και για τον λόγο αυτό επανεισάγεται στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την εξάλειψη του ελαττώματος, τα έξοδα της πρόσθετης κατεργασίας βαρύνουν το σύνολο της παραγωγής και όχι μόνο εκείνη που προέρχεται από την επεξεργασία των ελαττωματικών προϊόντων. Στην περίπτωση συνεπώς αυτή η αποτίμηση του ελαττωματικού προϊόντος γίνεται στο ιστορικό κόστος παραγωγής του».

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι τα ποσά που αναφέρονται στο ερώτημά σας, ως έξοδα πρόσθετης επεξεργασίας, επιβαρύνουν το συνολικό κόστος παραγωγής και καταληκτικά το κόστος πωληθέντων.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης