Αθήνα, 27.11.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2755 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2755/2018

 

ΘΕΜΑ : Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Η επιχείρηση …………. δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδων, πυρηνέλαιων και σπορέλαιων. Μέχρι τώρα στο χώρο του εργοστασίου παρακολουθούντο τα αποθέματα των διάφορων λαδιών ανά δεξαμενή και κατηγορία είδους. Με το νέο έτος έχοντας υπόψη ότι θα αλλάξει το λογιστικό πρόγραμμα διατυπώνουμε το ερώτημα αν τα χύμα λάδια μπορούμε να τα παρακολουθούμε λογιστικώς χωρίς να αναφέρουμε την δεξαμενή που θα αποθηκεύονται αλλά φυσικά και συνεχίζουμε να τα χαρακτηρίζουμε με τη κατηγορία του το κάθε είδος όπως και πριν. Διαβάσαμε στα λογιστικά πρότυπα τα αποθέματα πρέπει να παρακολουθούνται ξεχωριστά ανά αποθηκευτικό χώρο. Τι εννοούν αποθηκευτικό χώρο; τον ξεχωριστό χώρο που είναι το κάθε ένα είδος στον ενιαίο αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης (παράδειγμα ανά δεξαμενή) ή τον κάθε αποθηκευτικό χώρο που έχει η επιχείρηση σε άλλα μέρη τα οποία είναι δηλωμένα και στην εφορία;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με δεδομένο ότι ο Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν εξειδικεύει, τόσο την έννοια του είδους, όσο και αυτήν του αποθηκευτικού χώρου, θα πρέπει να υιοθετηθεί η γενική παραδοχή που ανέκαθεν ίσχυε, ως προς το περιεχόμενο και την λογιστική αντιμετώπιση των εννοιών αυτών.
Υπό αυτήν την προϋπόθεση, ως είδος, για σκοπούς λογιστικής διαχείρισης, χαρακτηρίζεται ένα αγαθό (πρώτη ύλη, τελικό εμπόρευμα, παραχθέν προϊόν κ.λπ.), όταν βασίμως, αυτό μπορεί να ληφθεί διακεκριμένα από άλλα όμοιά του, ως προς τα παρακάτω κριτήρια, λαμβανόμενα αθροιστικά:
(α) Κριτήριο των τεχνικών και ποιοτικών του χαρακτηριστικών, τα οποία επηρεάζουν την απόδοσή του.
(β) Κριτήριο της τελικής του τιμής ή του κόστους παραγωγής του.

Ακολούθως, σε ότι αφορά τον «διακεκριμένο» αποθηκευτικό χώρο, η γενικώς κρατούσα παραδοχή παραπέμπει στο γεγονός ότι τα αποθέματα αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, με άλλον ή άλλους αποθηκευτικούς χώρους της οντότητας, είναι δυνατόν να καταχωρίζονται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους. Για παράδειγμα, οι όροφοι ενός ενιαίου κτιρίου, ή δύο συνεχόμενα κτίρια / οικόπεδα κ.λπ. Συνεπώς, κατά την γνώμη μας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη απογραφή, εάν η οντότητα διαθέτει πολλά κτίρια ή δεξαμενές ή κοντέινερς, αλλά σε ενιαίο οικόπεδο, από το οποίο δεν διέρχεται δημόσιος δρόμος, ή δεν μεσολαβεί ξένη ιδιοκτησία. Ασφαλώς, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω αντιμετώπιση, δηλαδή η θεώρηση ως ενιαίου αποθηκευτικού χώρου πολλών επιμέρους τμημάτων που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο ή κτίριο, να μην κλονίζει την πίστη στα τηρούμενα βιβλία / αρχεία της οντότητας, να μην καθιστά ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισμό και να μην εμποδίζει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Περαιτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας, ως προς τις διατάξεις που αναφέρονται στην διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (ΕΛΠ, άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι «η ευθύνη
της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών», ανατίθεται στην διοίκηση της οντότητας. Εξ άλλου, κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται, ως προς την αξιοπιστία τους, ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά (Πολ. 1003/31-12-2014, παρ. 5.1.1).

Ομοίως, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ιδιαίτεροι κανόνες των ΕΛΠ, για την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αποθεμάτων (όπως ορίστηκε πιο πάνω η έννοια του είδους), είτε αυτά έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Οίκοθεν νοείται, ότι η οντότητα «απαιτείται να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε στην διάρκεια του χρόνου, τις για οποιονδήποτε σκοπό, διακινήσεις αγαθών, απευθείας, ή μέσω τρίτου».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης (δελτίου αποστολής), πλην των άλλων περιπτώσεων και στις εξής δύο:
α) όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο,
β) όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων επί της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας (Πολ. 1003/31-12-2014).

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης