Αθήνα, 24.10.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 2055 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2055/2017

 

ΘΕΜΑ : Ζημιές εις νέον

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Κύριοι, παρακαλώ πολύ, όπως μου απαντήσετε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή και με προηγούμενες αποφάσεις της υπηρεσίας σας στο κάτωθι ερώτημά μου:

Ανώνυμη Εταιρεία με συσσωρευμένο υπόλοιπο ζημιών εις νέον ΧΧΧΧΧΧ ποσού από τις χρήσεις 2008-2009-2010-2011-2012, δεν έχει υποβάλλει μέχρι σήμερα εμπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για τις επόμενες χρήσεις 2013-2014-2015-2016. Προτίθεται να τις υποβάλλει μέχρι 31/12/2017.

Με βάση τη φορολογική νομοθεσία οι ζημιές συνολικού ποσού ΧΧΧΧΧ χάνονται, δεν αναγνωρίζονται και δεν συμψηφίζονται με τυχόν κέρδη των επόμενων χρήσεων για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εμπρόθεσμα.

Θα πρέπει να διαγράψω αυτές τις ζημιές από τον λογαρ. της Γ.Σ. 42.01; Με ποιές εγγραφές θα μηδενισθεί ο λογαριασμός αυτός; Στους ισολογισμούς των χρήσεων 2013-2014-2015-2016 τι θα εμφανίζεται στον λογαρ. 42.01;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι μεταφερόμενες ζημίες έχουν τη λογιστική και τη φορολογική τους διάσταση. Οι λογιστικές ζημίες μεταφέρονται στον ισολογισμό και συμψηφίζονται με κέρδη ή με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία (μείωση κεφαλαίου) είναι πράξη που απαιτεί αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της ανώνυμης εταιρείας και υπόκειται σε δημοσίευση. Οι φορολογικές ζημίες τακτοποιούνται στη δήλωση φόρου εισοδήματος βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.  Δηλαδή, η διαγραφή για φορολογικούς σκοπούς των ζημιών εις νέον δεν συνεπάγεται ότι οι εν λόγω ζημίες διαγράφονται και για λογιστικούς σκοπούς. Συνεπώς, ο λογαριασμός ζημιές εις νέο θα έχει εξ’ αυτού του λόγου διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ