Αθήνα, 18.09.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1717 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1717/2018

 

ΘΕΜΑ : Χειρισμος Επιχορηγησεων κατα την αρχικη αναγνωριση στα ΕΛΠ

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Θα ήθελα μία διευκρίνιση αν οι παλιές επιχορηγήσεις επενδύσεων (προ της 01.01.2015), με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του Νόμου 4308/2014 κατά την αρχική αναγνώριση, μπορούν να εξακολουθήσουν να εμφανίζονται σε λογαριασμό της καθαρής θέσης και όχι στις υποχρεώσεις. Είναι κατανοητό το παράδειγμα στη σελίδα 187 της έκδοσής σας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» για τα αφορολόγητα αποθεματικά. Ισχύει κάτι τέτοιο και για τις επιχορηγήσεις που μέχρι το 2014 απεικονίζονταν στο πεδίο «Διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων».

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν 4308/2014, όπως αυτή ερμηνεύτηκε με την Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Νόμου 4308/2014, (παρ. 37.5.1 της Λογιστικής Οδηγίας) στο πλαίσιο της πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ, παρέχεται η δυνατότητα «για κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους».

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, για τις επιχορηγήσεις επενδύσεων προ της 1/1/2015, είτε πρόκειται για επιχορηγήσεις που μεταφέρονταν σταδιακά στα αποτελέσματα (έσοδα), μέσω του λογαριασμού 81.01.05 «Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», είτε πρόκειται για επιχορηγήσεις του Ν 3299/2004, για τον οποίον δεν ίσχυε η διαδικασία αυτή, παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα εξαίρεσής τους από το λογιστικό πλαίσιο του Ν.4308/2014 και κατά συνέπεια η εμφάνιση τους σε λογαριασμό καθαρής θέσεως για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία, μέχρι την πλήρη απόσβεση των επιχορηγηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων, ή την τυχόν διάθεσή τους.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης