Αθήνα, 24.07.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1622 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1622/2018

 

ΘΕΜΑ : Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος λογιστικός χειρισμός της εισφοράς σε χρήμα, που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός επιχειρηματικών πάρκων από την αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης και καταβάλλεται μέσω της οικείας Δ.Ο.Υ στην Εταιρεία Ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου (ΕΑΝ.ΕΠ) μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής (Αρ.52, Παρ.6, Ν.3982/2011) περί επιχειρηματικών πάρκων,
Σημειώνεται η εισφορά αυτή είχε κριθεί (Σ.Τ.Ε 4099/1980 ΤΜΗΜΑ Β) ότι αποτελεί φόρο και είναι εκπεστέος κατά τη χρήση που καταβλήθηκε και δεν προσαυξάνει την αξία του ακινήτου.
Επίσης ποιος είναι ο ενδεδειγμένος λογιστικός χειρισμός της εισφοράς σε γη.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στο Παράρτημα Α (ΟΡΙΣΜΟΙ) του Ν. 4308/24/11/2014 αναφέρονται τα εξής:
«Βελτίωση παγίου (improvement of a fixed asset): Μια δαπάνη με σκοπό την επέκταση ωφέλιμης οικονομικής ζωής ενός παγίου ή/και τη βελτίωση της επίδοσης του, σε σχέση με την κατάσταση του παγίου κατά την αρχική του αναγνώριση.»

Η εισφορά σε χρήμα που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εντός επιχειρηματικών πάρκων έναντι των προνομίων που τα επιχειρηματικά πάρκα παρέχουν, πληροί τα κριτήρια του ορισμού «βελτίωση παγίου» και θα πρέπει να καταχωρίζεται σε αύξηση του κόστους κτήσεως των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/24/11/2014, άρθρο 18 ,παράγραφος 1β.

Για την εισφορά σε γη ισχύουν τα ανωτέρω αλλά δεν απαιτείται να διενεργηθεί κάποια λογιστική εγγραφή πέραν της προσαρμογής του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που παραμένουν στο ακίνητο μετά την πραγματοποίηση της εισφοράς.
Για την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς σε χρήμα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης