Αθήνα, 24.07.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1406 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1406/2018

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι κάποιας γνωμοδότησης που αφορά, λογιστικό χειρισμό, σε φύλλο πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία. Κάπου που θα μπορούσα να ανατρέξω ή κάποια σχετική βιβλιογραφία.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία:
1. Άρθρο 49 του Κώδικα ΦΠΑ («Πράξη προσδιορισμού του φόρου») και με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ εκδίδει πράξη προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία διαχειριστική περίοδο (παρ. 1).
2. Ακολούθως, πράξη προσδιορισμού του φόρου και αν ακόμη έγινε οριστική, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικής πράξης, εφόσον περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του Προϊστάμενου ΔΟΥ συμπληρωματικά στοιχεία, μετά την έκδοση της αρχικής πράξης, οπότε προκύπτει ότι ο φόρος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προσδιορίστηκε ως άνω, ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι συνοδευτικές καταστάσεις αποδεικνύονται ανακριβή (παρ. 3).
3. Άρθρο 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013) «Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων»: η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόμο είναι:
α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης,
β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου,
γ) στην περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου,
δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,
ε) ………………………………………………………………………………………………

 

 

Η Λογιστική αντιμετωπίζει τις διαφορές των φόρων, που αφορούν προηγούμενες χρήσεις και εντοπίζονται από τον φορολογικό έλεγχο, καθώς και τις προσαυξήσεις τους ή τα τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα, ως έξοδα προηγουμένων χρήσεων με απευθείας καταχώριση στους οικείους υπολογαριασμούς εξόδων.

Με το ΕΓΛΣ, τα ποσά αυτών των φόρων καταχωρίζονταν σε αναλυτικούς, του λογαριασμού 82.00 «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων», πλην του φόρου εισοδήματος, ο οποίος δεν θεωρούταν έξοδο, αλλά κονδύλι που έπρεπε να βαρύνει τη διανομή των κερδών, οπότε οι διαφορές φορολογικού ελέγχου (φόρου εισοδήματος), καταχωρίζονταν σε χρέωση του προαιρετικού 42.04 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων», ή αμέσως στον 42.00 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» (ή 42.01 «Υπόλοιπο ζημιών εις νέον», αναλόγως).

Στο πλαίσιο των ΕΛΠ (Ν 4308/2014, άρθρο 25), ο φόρος εισοδήματος, είναι στοιχείο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, συνεπώς και οι προκύπτουσες διαφορές φορολογικού ελέγχου, κατά μείζονα λόγο δε και κάθε διαφορά άλλης φορολογίας (ΦΠΑ κ.λπ.) που αφορά προηγούμενη χρήση και εντοπίζεται από τον φορολογικό έλεγχο, θα καταχωρίζεται ομοίως, ως έξοδο. Η καταχώριση των σχετικών κονδυλίων, σε ότι αφορά τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που προκύπτουν για τον φόρο εισοδήματος, θα γίνεται στον λογαριασμό: «Φόρος εισοδήματος», ενώ οι διαφορές φορολογικού ελέγχου λοιπών φορολογιών, θα γίνεται στη γραμμή «Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα».

Ως προς την έκπτωση των κονδυλίων αυτών για σκοπούς φορολογίας, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης