Αθήνα, 17.07.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1092 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1092/2018

 

ΘΕΜΑ : Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμό

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Αγαπητοί Κύριοι,

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των φορέων μας, παρακαλούμε όπως μας δώσετε απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα και αναλυτικότερα:
Αναγκαστικός δασικός συνεταιρισμός διαχείρισης συνιδιόκτητου εξ αδιαιρέτου δάσους ΣΥΝ. ΠΕ που συστήθηκε σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 1627/1939, έχει 2.100 μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, βιοτέχνες κλπ.

 

Η κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού είναι η επιμέλεια για την πλέον παραγωγική εκμετάλλευση του δασικού πλούτου (υλοτόμηση και πώληση των δασικών προϊόντων και εκμίσθωση των βοσκοτόπων – γαιών του συνιδιόκτητου εξ αδιαιρέτου δάσους των συνεταίρων). Ο συνεταιρισμός τηρεί διπλογραφικά βιβλία και ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

 

Ερωτήματα :
1. Κατά τη διανομή μερίσματος πρέπει να προβεί σε κατάθεση δήλωσης απόδοσης 15% με συνημμένη την κατάσταση των δικαιούχων του μερίσματος ή μπορεί να την προσκομίσει αργότερα λόγω μη ύπαρξης των στοιχείων των μελών;
2. α) Είναι δυνατή η τήρηση απλογραφικών βιβλίων από τον συνεταιρισμό ενώ από το καταστατικό υποχρεούται σε σύνταξη ισολογισμού και τα μέλη του ευθύνονται προς τρίτους περιορισμένα το καθένα μέχρι το ύψος της αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας;
β) Εάν ο συνεταιρισμός μεταβεί στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων και αποφασίσει η Γενική Συνέλευση να διανέμει τα κέρδη της χρήσης και κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Ποιος ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τα μέλη; Ο χρόνος απόφασης της Γενικής Συνέλευσης πχ 2018 ή ο χρόνος λήψης του μερίσματος από το μέλος πχ 2019 και αργότερα;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά σε ερωτήματα φορολογικού περιεχομένου, όπως είναι τα με αριθμό: 1 και 2 (β). Αρμοδιότητα έχει η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Στο ερώτημά σας αναφέρετε τον ιδρυτικό νόμο του συνεταιρισμού. Κατά την γνώμη μας για την λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του δασικού συνεταιρισμού εφαρμόζονται τόσο οι διατάξεις του νόμου 4384/2016 (άρθρα 21, 22 και 23), όσο και του Ν 4423/2016 (άρθρο 27, περ. στ). Συγκεκριμένα, από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι, κατά τη λήξη της χρήσης «κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος που έληξε».

 

Ως προς το ερώτημα με αριθμό 2 (α), σας αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με την Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, στην οποία ενσωματώθηκε και η Πολ. 1003/31.12.2014 (παρ. 3.10.1), ενδεικτικά απαριθμούνται οι οντότητες που εφαρμόζουν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Μεταξύ αυτών, είναι και οι συνεταιρισμοί (περ. ζ), καθώς και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη νομοθεσία.

Η παράγραφος 3.10. 1 της Πολ. 1003/31-12-2014 αναφέρει : «Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν: (α)….(ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη νομοθεσία. Ωστόσο, οι οντότητες αυτές (συνεταιρισμοί, κλπ.) οι οποίες εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού και όχι σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών 1.500.000 ευρώ)».

Παρά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εκτιμούμε ότι από απλογραφικό λογιστικό σύστημα δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτιστεί μία πλήρης σειρά αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Επομένως, εφόσον από τον νόμο και το καταστατικό του συνεταιρισμού επιβάλλεται η υποχρέωση καταρτίσεως πλήρους σειράς χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κ.λπ.), είναι αναγκαίο ο συνεταιρισμός να τηρεί πλήρες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης