Αθήνα, 17.07.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1005 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1005/2018

 

ΘΕΜΑ : Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Κύριοι,
με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα θα ήθελα να μου γνωρίσετε σε ποιά κατηγορία οντότητας κατατάσσεται Ανώνυμη Εταιρεία κατά την οποία κατά την 1η εταιρική χρήση είχε:
1. Σύνολο Ενεργητικού 1.195.144,18 €
2. Καθαρό κύκλο Εργασιών 1.838.186,74 €
3. Μέσο όρο απασχολουμένων 7 άτομα.
4. Στο Προσάρτημα η εταιρεία δήλωσε ότι κατατάσσεται στην κατηγορία “μικρή οντότητα” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4308/2014.
Η οντότητα σωστά εφάρμοσε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου ή θα έπρεπε να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 4308/2014, δηλαδή να κλείσει δύο διαχειριστικές περιόδους και να ενταχθεί σε κατηγορία κατά την τρίτη διαχειριστική περίοδο, και να δηλώσει για τις δύο πρώτες χρήσεις “πολύ μικρή οντότητα”;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Ν 4308/2014 στο άρθρο 2, παράγραφος 1, ορίζει τα κριτήρια κατάταξης μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη), ενώ στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου, ο νόμος, προβλέπει την προϋπόθεση για την αλλαγή κατηγορίας μεγέθους, δηλαδή την υπέρβαση ή την μη υπέρβαση των ορίων δύο εκ των τριών κριτηρίων (ήτοι: σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολουμένων ατόμων) για δύο διαδοχικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε παρόμοια ερώτηση κατάταξης εταιρείας με κριτήριο το μέγεθος (Α.Π. 822/17.5.2016). Σύμφωνα με την απάντηση αυτή η κατάταξη, θα γίνει με βάση το άρθρο 2 του Νόμου 4308/2014, την Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του και την εγκύκλιο 62784/2017 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που απευθύνεται στις Περιφερειακές Ενότητες και στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της Χώρας.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014, προκειμένου μία οντότητα ή ένας όμιλος να ενταχθεί σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2, πρέπει να υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον δύο από τα
κριτήρια του ως άνω άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους (με εξαίρεση την ειδική κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου).

 

Επειδή οι διατάξεις του Νόμου 4308/2014 αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ) ανατρέξαμε στις σχετικές αποφάσεις της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η σχετική ερμηνεία παραπέμπει στην «Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων».

Στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται τα εξής: «(4) Το κριτήριο του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (εφεξής “το κριτήριο των απασχολούμενων ατόμων”) παραμένει αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα και πρέπει να θεωρείται ως βασικό, αλλά η θέσπιση και ενός χρηματοοικονομικού κριτηρίου αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα προκειμένου να προσδιοριστεί η πραγματική σημασία και απόδοση μιας επιχείρησης και η θέση της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, δεν είναι ευκταίο να υιοθετηθεί ο κύκλος εργασιών ως αποκλειστικό χρηματοοικονομικό κριτήριο, κυρίως διότι οι επιχειρήσεις του τομέα του εμπορίου και της διανομής έχουν, από τη φύση τους, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Το κριτήριο του κύκλου εργασιών πρέπει επομένως να συνδυαστεί με το κριτήριο του συνολικού ισολογισμού, το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό πλούτο μιας επιχείρησης, με δυνατότητα υπέρβασης του ενός από τα δύο αυτά κριτήρια..»

Σημειώνεται ότι ούτε η Οδηγία 2013/34/ΕΕ, ούτε ο Ν.4308/2014 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για νεοϊδρυθείσες εταιρείες που δεν έχουν ιστορικό δύο ετών.
Συνεπώς, η ανώνυμη εταιρεία του ερωτήματος, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, θα ενταχθεί στις πολύ μικρές οντότητες και το τρίτο έτος θα ενταχθεί σε κατηγορία με βάση τα μεγέθη των δύο πρώτων ετών.
Διευκρινίζεται ότι η οικειοθελής ένταξη οντότητας σε μεγαλύτερη κατηγορία δεν αντίκειται στο νόμο.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης