Αθήνα, 10.07.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 838 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 838/2018

 

ΘΕΜΑ : Ημερολόγιο Ισολογισμού

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

θα ήθελα να ρωτήσω αν το ημερολόγιο Ισολογισμού είναι υποχρεωτικό με τα ΕΛΠ στα Νομικά Πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η τήρηση ημερολογίου ισολογισμού μετά την εφαρμογή του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή «ΕΛΠ») έπαψε να είναι υποχρεωτική. Τα ΕΛΠ αναφέρουν, ότι τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρίζονται δεδομένα των ως άνω πράξεων. Το ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ένα είδους λογιστικού αρχείου για την παρακολούθηση των εγγραφών κλεισίματος (13ο Ισοζύγιο) αλλά και χρήσιμο εργαλείο για το άνοιγμα της νέας (επόμενης) λογιστικής χρήσης.

Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων (αρχείων) θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την καλύτερη δυνατή παροχή πληροφόρησης προς την Διοίκηση της εταιρείας και επιπλέον αυτή να ανταποκρίνεται στις αναγκαίες λογιστικές επαληθεύσεις, που διενεργεί οποιαδήποτε αρμόδια λογιστική ή φορολογική αρχή.

Ακολούθως, όπως ορίζεται στα ΕΛΠ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διάκρισης του λογιστικού από το φορολογικό αποτέλεσμα. Ο Νόμος 4308/2014 επίσης, επιτρέπει την τήρηση των βιβλίων με χειρόγραφο ή με μηχανογραφικό τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.

Η Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή των ΕΛΠ αναφέρει τα παρακάτω «.. το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για οντότητες που συντάσσουν, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ισολογισμό…πρέπει να παρακολουθεί στα τηρούμενα αρχεία αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός που έχει επίπτωση στα στοιχεία του ισολογισμού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στα στοιχεία της καθαρής θέσης), καθώς και στα στοιχεία της κατάστασης των αποτελεσμάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες).»

Υπό την έννοια αυτή κατά την άποψή μας είναι ότι παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο ισολογισμού δεν είναι υποχρεωτικό ως προς την τήρηση του, θεωρείται σε κάθε περίπτωση, αναγκαία η καταγραφή εκείνων των πράξεων στα λογιστικά αρχεία, που θα επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και αιτιολόγηση όλων των κινήσεων που αφορούν στην σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σημειώνουμε ότι εάν η εταιρεία τηρεί τα βιβλία της με χειρόγραφο τρόπο, επιβάλλεται η τήρηση των εγγραφών κλεισίματος και ανοίγματος ξεχωριστά και ευδιάκριτα από τις υπόλοιπες εγγραφές της χρήσης. Ενώ, αν η εταιρεία, τηρεί τα βιβλία με μηχανογραφικό τρόπο η χρήση του 13ου ισοζυγίου γίνεται αυτόματα.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης