Αθήνα, 10.07.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 617 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 617/2018

 

ΘΕΜΑ : Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Τεχνική ΑΕ η οποία έχει στη κατοχή της ακίνητο αποφασίζει να εξοφλήσει πιστωτή της, ιδιώτη. Συγκεκριμένα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος έχει διενεργήσει κάποιες πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας με δικά του χρήματα. Ο τρόπος εξόφλησης του λογιστικού υπολοίπου του θα είναι να του πουλήσει το ακίνητο της τηρώντας τους συμβολαιογραφικούς τύπους αλλά χωρίς να λάβει μετρητά αφού υπάρχει ισάξια πίστωση στο λογαριασμό του. Το ερώτημα είναι  εάν είναι έγκυρη σύμφωνα με τα ΕΛΠ μια τέτοια πράξη? Ποια παραστατικά πρέπει να υπάρχουν για να θεωρηθεί έγκυρη ?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) δεν ορίζουν με σαφήνεια πότε ένα λογιστικό γεγονός θεωρείται έγκυρο ή μη. Ωστόσο ο Νόμος 4308/2014 ορίζει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων και τα αντίστοιχα τεκμήρια (στοιχεία), όπως είναι τα παραστατικά πώλησης.

Στην προκειμένη περίπτωση, της μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, το συμβολαιογραφικό έγγραφο αντιστοιχεί σε τιμολόγιο πώλησης, υπό την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου: «Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό».

 

Ως προς το ερώτημά σας, η οντότητα, λόγω της νομικής της μορφής (ΑΕ), καταρχήν, θα πρέπει να τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, σχετικώς με τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς δε προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

Από τα δεδομένα του ερωτήματός σας διαφαίνεται, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει δανειοδοτήσει προσωρινά την εταιρεία (απαραίτητη η καταβολή των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου). Θα πρέπει, κατά συνέπεια, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις αναγνώρισης της σχετικής υποχρέωσης προς αυτόν (ΚΝ 2190/1920, άρθρο 23α) 1.

 

Ωστόσο στο ερώτημα σας δεν διευκρινίζεται αν η υποχρέωση προς τον Διευθύνοντα Συμβούλου είναι ισάξια προς την λογιστική (αναπόσβεστη) ή την εύλογη (τρέχουσα) αξία του ακινήτου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, επιβάλλεται, να αποφασίσει την μεταβίβαση του ακινήτου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε (τρέχουσα) εύλογη αξία. Αν η υποχρέωση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι μικρότερη από την εύλογη (τρέχουσα) αξία του ακινήτου θα πρέπει να υπάρχει και καταβολή συμπληρωματικού τιμήματος. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του τελικού τιμήματος και της λογιστικής (αναπόσβεστης) αξίας του ακινήτου συνιστά αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά).

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

 

1 Υπενθυμίζεται ότι στο ΦΕΚ (τεύχος Α) με αριθμό 104 της 13/6/2018, δημοσιεύθηκε  ο νόμος 4548, για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, με έναρξη ισχύος την 1/1/2019 (άρθρο 190).  Από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του ΚΝ 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και θα ισχύουν, μέχρι την 31/12/2018. Ουσιαστικά, παραμένουν οι διατάξεις που αφορούν στην μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας (άρθρα 65 έως και 89 του ΚΝ 2190/1920).