Αθήνα, 26.06.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 678 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 678/2018

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΘΕΜΑ : Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό του κύκλου εργασιών στα ΕΛΠ:

«Η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών».
αλλά και τις διατάξεις του ν.4384/16:
Άρθρο 1 Ορισμός – Σκοπός – Νομική μορφή
1. Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο εξής ΑΣ, είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
Ποια έσοδα αποτελούν τον κύκλο εργασιών των Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι πωλήσεις για λογαριασμό των μελών τους ή τα έσοδα του νομικού προσώπου από προμήθειες ή από λοιπές πράξεις κατά την υλοποίηση των καταστατικών του σκοπών; και δεύτερον ποιο κονδύλι (κύκλος εργασιών) θα παρθεί ως βάση για την κατάταξή της οντότητας στις κατηγορίες μεγέθους των ΕΛΠ (άρθρο 1 παρ.2γ ν.4308/16);

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο ορισμός που περιλαμβάνεται στο «Παράρτημα Α – Ορισμοί» του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), για τον «κύκλο εργασιών», έχει ως εξής: «Κύκλος εργασιών (καθαρός), είναι, η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών».

Ακολούθως, στο Παράρτημα Δ, του νόμου: «Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις», καθώς και στα υποδείγματα των καταστάσεων αποτελεσμάτων Β.2.1 και Β.2.2 (κατά λειτουργία και κατ’ είδος, αντίστοιχα), το κονδύλι «κύκλος εργασιών (καθαρός)» συνδέεται μονοσήμαντα με τον λογαριασμό 70 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών». Στον λογαριασμό αυτόν και σε κατάλληλους υπολογαριασμούς καταχωρίζονται οι πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων, λοιπών
αποθεμάτων και οι πωλήσεις υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν και η θέση του ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980), όπου ο κύκλος εργασιών οριζόταν ως το άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών 70, 71, 72 και 73.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνεταιρισμός αγοράζει απευθείας από παραγωγό, μη υπόχρεο σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, εκδίδοντας τίτλο κτήσης (τιμολόγιο αγοράς), η πώληση γίνεται για λογαριασμό του (συνεταιρισμός), οπότε τα σχετικά ποσά καταχωρίζονται στον λογαριασμό 70 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» και συνιστούν κύκλο εργασιών.

Όπως προκύπτει από το ερώτημά σας ο συνεταιρισμός πραγματοποιεί πωλήσεις για λογαριασμό των μελών του. Ο Ν. 4384/2016 δεν επιτρέπει στους αγροτικούς συνεταιρισμούς να πραγματοποιούν διαμεσολαβητικές εργασίες για λογαριασμό των μελών τους. Παρά ταύτα, στην περίπτωση που ο αγροτικός συνεταιρισμός σας παραλαμβάνει από τα μέλη του αποθέματα προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό τους, κατά την πραγματοποίηση της πώλησης θα πιστώνει ενδιάμεσο λογαριασμό υποχρέωσης, με τον τίτλο πχ «Πωλήσεις για λογαριασμό παραγωγών» και εν συνεχεία, θα εκδίδει προς τον παραγωγό εκκαθάριση, με την οποία θα αποδίδει το προϊόν των πωλήσεων σε αυτόν. Ακολούθως, θα χρεώνεται ο ως άνω ενδιάμεσος, με πίστωση προσωπικού λογαριασμού του παραγωγού (υπολογαριασμού του 50), καθώς και του λογαριασμού 70.07 «Πωλήσεις υπηρεσιών», με το ποσό που αντιστοιχεί στην προμήθεια του συνεταιρισμού, το οποίο επίσης, συνιστά κύκλο εργασιών.

Συνεπώς, ο,τιδήποτε καταχωρίζεται στους υπολογαριασμούς του 70 (κατά ΕΛΠ), ή στους λογαριασμούς 70, 71, 72 και 73 (κατά ΕΓΛΣ), χαρακτηρίζεται κύκλος εργασιών και αποτελεί το κονδύλι που λαμβάνεται υπόψη, τόσο για τον προσδιορισμό των λογιστικών αποτελεσμάτων, όσο και για την κατάταξη της οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (άρθρο 2, Ν 4308/2014).

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης