Αθήνα, 29.05.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 614 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 614/2018

 

ΘΕΜΑ : Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Εντός της χρήσης 2017 (Δεκέμβριος) εκδόθηκαν δελτία αποστολής, τα οποία τιμολογήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου προβλέπεται η αναγνώριση του εσόδου αυτού εντός της χρήσης 2017, χωρίς ΦΠΑ, μάλιστα δε ο ΦΠΑ αναγνωρίζεται στον μήνα έκδοσης του φορολογικού στοιχείου. Η ερώτηση είναι, σε ποιον λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου μπορώ να καταχωρίσω αυτά τα μη τιμολογημένα έσοδα του 2017, ώστε να αναγνωριστούν κανονικά στις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2017;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την Πολ. 1003/2014, με την οποία ερμηνεύτηκε, εκτός των άλλων, και το άρθρο 11 του Ν 4308/2014, σχετικώς με τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή, ή η παράδοση των αγαθών. Ρητώς δε επισημαίνεται, ότι ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου, διαφοροποιείται από την προθεσμία έκδοσής του, η οποία καθορίζεται ως γενική αρχή: «ότι το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή της αποστολής των αγαθών, κατά περίπτωση».
Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της
αρχής του δεδουλευμένου, σχετικώς με την καταχώριση του εσόδου των πωλήσεων. Η υποχρέωση καταχώρισης των εσόδων, στην χρήση που αυτά πραγματοποιήθηκαν, είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και δεν προϋποθέτει, απαραιτήτως και αυτοστιγμεί, την έκδοση τιμολογίου, η οποία, σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να συμβεί σε μεταγενέστερο χρόνο . Αυτό δε, ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης των λογιστικών βιβλίων, δηλαδή είτε αυτά τηρούνται με απλογραφικό είτε με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Σε ότι αφορά το ερώτημά σας.
Είναι σαφές ότι το έσοδο των πωλήσεων που περιγράφετε, βάσει πραγματικών περιστατικών, πρέπει να συναθροιστεί στα έσοδα της λογιστικής χρήσης 2017, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του τιμολογίου, το οποίο ωστόσο, πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2018. Υπογραμμίζεται, ότι το «δελτίο αποστολής» δεν είναι παραστατικό αξίας και για τον λόγο αυτόν, δεν μπορεί να χρεωθεί ο λογαριασμός «πελάτες», αλλά θα γίνει χρήση μεταβατικών λογαριασμών.
Την 31η Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να διενεργηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή.
Ενδεικτικό παράδειγμα: [Αξία πωλήσεων 100 ευρώ και ΦΠΑ 24 ευρώ].
[Παρατίθενται τόσο οι λογαριασμοί ΕΓΛΣ, όσο και του Σχεδίου Λογαριασμών ΕΛΠ]

 

———————————————-31/12/2017—————————————————–
37.02 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου (ΕΛΠ)…………………….100,00
ή [36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (ΕΓΛΣ)] 70.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων (ΕΛΠ)……………………………….…..100,00
ή [70 Πωλήσεις εμπορευμάτων (ΕΓΛΣ)] Δεδουλευμένα έσοδα πωλήσεων που θα τιμολογηθούν την επόμενη χρήση

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 37.02, θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό 31/12/2017.

Κατά την επόμενη χρήση οπότε θα εκδοθεί το παραστατικό αξίας (τιμολόγιο), εντός της νόμιμης προθεσμίας, θα διενεργηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

———————————————–15/1/2018——————————————————
30 Πελάτες………………………………………………………..124,00
37.02 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου (ΕΛΠ)……………………….……..100,00
ή [36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (ΕΓΛΣ)] 54.02 Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΕΛΠ)…………………………………24,00
ή [54.00.70 ΦΠΑ πωλήσεων εμπορευμάτων (ΕΓΛΣ)] Ως τιμολόγιο…..

 

Η δήλωση ΦΠΑ Ιανουαρίου 2018, θα συμπληρωθεί κανονικά, για την απόδοση του αναλογούντος φόρου.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης