Αθήνα, 29.05.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 412 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 412/2018

 

ΘΕΜΑ : ΔΠΧΑ 16

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Παραθέτουμε τον προβληματισμό μας, αναφορικά με το κατά πόσο το νέο IFRS 16 (Μισθώσεις), θα επηρεάσει / ενσωματωθεί στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 34/2013 ΕΕ.

Στην παράγραφο 7, του άρθρου 17 του Ν 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο».

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι μεταβολές των ΔΠΧΑ, δεν επηρεάζουν τα ΕΛΠ, ιδιαιτέρως δε, αν οι ρυθμίσεις των ΕΛΠ δεν είναι συμβατές με τις μεταβολές των ΔΠΧΑ.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης