Αθήνα, 22.05.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 393 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 393/2018

 

ΘΕΜΑ : Ακατάληλλα αποθέματα – επιστροφές – καταστροφές αποθεμάτων

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες ,

παρακαλώ να μου υποδείξετε τον σωστό χειρισμό στις κάτωθι περιπτώσεις όσον αφορά τη διακίνηση, καταστροφές και επιστροφές αποθεμάτων για εταιρεία υγρών τροφίμων.

1. Προμηθευτής αποστέλλει 30 φορτία και τα τιμολογεί συγκεντρωτικά όλα στο τέλος του μήνα βάση ΕΛΠ . Λόγω ότι μεταφέρει υγρά τρόφιμα κάποιοι έλεγχοι για την καταλληλότητα του προιόντος γίνονται μόνο στο εργοστάσιο και πριν ξεφορτωθεί το προϊόν στη δεξαμενή του εργοστασίου .
α) Σε περίπτωση όπου ένα φορτίο δεν χαρακτηριστεί κατάλληλο μπορεί να γίνει τιμολόγηση μόνο για τα 29 ή πρέπει να τιμολογηθούν όλα και να κοπεί πιστωτικό για το φορτίο που δεν έγινε δεκτό.
β) Λόγω του ότι ο έλεγχος διενεργείται ( Πριν γίνει εισαγωγή στην παραγωγή ή προς ανάλωση) στο εργοστάσιο πρέπει στην παραπάνω περίπτωση να γίνει εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη των ποσοτήτων ; ( Η επιστροφή θα γίνει με Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή )

2. Προμηθευτής αποστέλλει φορτίο υγρών τροφίμων σε δεξαμενή φορτηγού μαζί με προϊόν και δεύτερου προμηθευτή. Κατά τον έλεγχο στο εργοστάσιο εξετάζεται δείγμα και των 2 στο εργαστήριο . Μετά τον έλεγχο ο προμηθευτής όχι μόνο έχει ακατάλληλο προϊόν αλλά η ζημία έχει καταστήσει και το σύνολο της ποσότητας και του δεύτερου προμηθευτή ακατάλληλη.

Ερωτήσεις :
α) Ο προμηθευτής δέχεται τον εργαστηριακό έλεγχο και ζητά το προϊόν του να πάει για καταστροφή . Επίσης δέχεται και τη ζημιά που προκάλεσε. Είναι σωστό να γίνει εξαγωγή από την Αποθήκη προς καταστροφή του προιόντος και ο προμηθευτής να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο για το σύνολο της αξίας που κατέστρεψε (Και των 2 προμηθευτών) ? Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ακολουθήσουμε και εγγραφές λογιστικής με απομείωση του λογ. αποθεμάτων με χρέωση εξόδων? (Ακολουθούμε τον τρόπο της ΣΛΟΤ 556/2017 απάντησής σας σε περίπτωση όπου δεν εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον προμηθευτή και δεν δέχεται την ζημιά . )
β) Ο προμηθευτής δεν δέχεται τον εργαστηριακό έλεγχο όπως παραπάνω αλλά θέλει το προϊόν που κρίθηκε ακατάλληλο από εμάς ( το δικό του και του δεύτερου προμηθευτή να το παραλάβει αυτός) . Πρέπει να γίνει τιμολόγηση όλου του φορτίου ως πώληση ή πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό από τον προμηθευτή για τη δική του ποσότητα και πώληση για την ποσότητα του δευτέρου προμηθευτή;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η απάντησή μας στηρίζεται στην παραδοχή ότι η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου από την παραλήπτρια εταιρεία (εργοστάσιο).
Σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 5, του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), θέτοντας ως στόχο την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος, η οντότητα οφείλει να παρακολουθεί με κατάλληλες δικλείδες, τόσο τα παραλαμβανόμενα από προμηθευτές ή τρίτους, όσο και τα αποστελλόμενα από την ίδια, αποθέματα (όπως η έννοια αυτών ορίζεται στο Παράρτημα Α του νόμου), ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν τιμολογηθεί ή όχι.
Ο προμηθευτής (οντότητα) του ερωτήματος, εφόσον τιμολογεί, τα διακινούμενα, με σκοπό την πώληση, αποθέματα στο τέλος του μήνα, άρα δεν εκδίδει αμέσως τιμολόγιο πώλησης, υποχρεούται στην έκδοση του παραστατικού διακίνησης. Το παραστατικό διακίνησης (Δελτίο Αποστολής) εκδίδεται, σε κατάλληλο χρόνο για την παράδοση των αποθεμάτων, συνοδεύει δε αυτά, μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Στην περίπτωση, κατά την οποία μέρος του φορτίου ή ένα ολόκληρο φορτίο κρίνεται ακατάλληλο από την παραλήπτρια οντότητα (εργοστάσιο) και συνεπώς δεν παραλαμβάνεται, θα τηρηθούν κατ’ αναλογία, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.8.3 της Πολ. 1003/2014 (άρθρο 5), σύμφωνα με την οποία η παραδιδόμενη ποσότητα καθορίζεται από τον παραλήπτη. Εάν το σύνολο των φορτίων (30) έχει καταχωρισθεί στην αποθήκη κατά ποσότητα, για την εξαγωγή του ενός (1) ακατάλληλου φορτίου, πρέπει να εκδοθεί δελτίο αποστολής, είτε το φορτίο επιστραφεί στον προμηθευτή, είτε καταστραφεί για λογαριασμό του. Θα ακολουθήσει η τιμολόγηση των φορτίων που πράγματι παρελήφθησαν οριστικά, στο εργοστάσιο (δηλαδή των 29). Ειδικώς δε, αν τα υγρά τρόφιμα που αναφέρετε στο ερώτημά σας, αφορούν διακίνηση γάλακτος, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 5.8.4 της ως άνω Πολ., εφόσον ο προμηθευτής είναι αγρότης.
Οίκοθεν νοείται, ότι στην περίπτωση αυτή, παρέλκει η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος του ερώτηματός σας ισχύουν οι ίδιοι χειρισμοί, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για δύο προμηθευτές.
Στη τελευταία περίπτωση, ο διακανονισμός της ζημίας του δεύτερου προμηθευτή, δεν αφορά την παραλήπτρια εταιρεία και πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον πρώτο προμηθευτή.
Και για τις δύο περιπτώσεις, αν έχουν εκδοθεί τιμολόγια από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, θα πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης