Αθήνα, 29.05.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 496 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 496/2018

 

ΘΕΜΑ : Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ανώνυμη εμπορική εταιρεία έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μίας Γαλλικής Ανώνυμης Εταιρείας κατά ποσοστό 100%.

Η Γαλλική Α.Ε. ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία (λύσης & εκκαθάρισης) τέθηκε σε εκκαθάριση την 31/12/2014 και λύθηκε, διαγράφηκε από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Γαλλίας την 02/09/2015.
Το ποσό συμμετοχής ήταν €240.138,10

Οι εγγραφές που έγιναν από την ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης μέχρι και την ημερομηνία λύσης ήταν οι ακόλουθες:
1. 31/12/2014 Πρόβλεψη ζημίας λόγω υποτίμησης συμμετοχής
ΧΡ: 68-01-0000-0002: 227.126,41
ΠΙΣ: 18-99-999-00004: 227.126,41

2. 02/09/2015 Κατάθεση του προϊόντος εκκαθάρισης από τον εκκαθαριστή
ΧΡ: 38-03-9999-0001: 13.011,69
ΠΙΣ: 18-00-0009-0004:13.011,69

 

ΥΓ. Αντίστοιχο ερώτημα έχει κατατεθεί και στην Δ/νση φορολογίας νομικών προσώπων για τις φορολογικές προεκτάσεις του θέματος.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2014 υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια απομειώσεως της συμμετοχής, καθώς αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.
Επομένως, ορθώς διενεργήθηκε την 31/12/2014 η λογιστική εγγραφή της απομειώσεως της συμμετοχής, με το ποσό των € 227.126,41.
Επίσης, ορθώς διενεργήθηκε την 2/9/2015 η λογιστική εγγραφή εισπράξεως του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ποσού € 13.011,69.
Απομένει να διενεργηθεί η λογιστική εγγραφή τακτοποιήσεως των υπολοίπων του κύριου λογαριασμού της συμμετοχής και του αντίθετου των σωρευμένων ζημιών απομειώσεως, ως ακολούθως:

 

                   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ            ΧΡΕΩΣΗ          ΠΙΣΤΩΣΗ
                   18.99.9999.0004          227.126,41
                   18.00.0009.0004        227.126,41

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης