Αθήνα, 15.05.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 502 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 502/2018

 

ΘΕΜΑ : Yπερανάληψη

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Θα θέλαμε την γνώση σας για το παρακάτω παράδειγμα:
Επιχείρηση με διπλογραφικό σύστημα λαμβάνει 20/02/2018 κεφάλαιο κίνησης από την τράπεζα με τον τρόπο της υπερανάληψης (πιστωτικό όρο Ευρώ 10.000). Ο τρόπος τήρησης είναι πίστωση του 52 και χρέωση του λογ. 38.03 και αντιστρόφως.
Η ερώτηση για την ορθή λογιστική απεικόνιση η εξής:
Το πιστωτικό όριο πρέπει με κάποιον τρόπο απεικονιστεί πριν χρησιμοποιηθεί.
Δηλαδή
Α. 20/01/2018 χωρίς να χρησιμοποιηθεί το όριο τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;
Β. 01/02/2018 έγινε χρήση των Ευρώ 3.000 για εξόφληση προμηθευτή, υπολειπόμενο πιστωτικό όριο Ευρώ 7.000. Τι εγγραφές πρέπει να γίνουν ή να μην γίνουν;
Γ. 31/12/2018 έχει επανέλθει το πιστωτικό υπόλοιπο στα Ευρώ 10.000 στον επόμενο ισολογισμό θα απεικονιστεί ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα της υπερανάληψης ή όχι;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπερανάληψη ονομάζεται συνήθως η σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα που επιτρέπει την διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων με πιστωτικό υπόλοιπο για τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα, ανάλογα με την σύμβαση, επιτρέπει την διατήρηση του «ελλειμματικού» λογαριασμού για συγκεκριμένο ποσό (το πιστωτικό όριο) και χρονικό διάστημα.

Η χρήση της υπερανάληψης στις περισσότερες περιπτώσεις επιβαρύνει την επιχείρηση με τόκο και προμήθειες.

Μεταξύ άλλων η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει για τις κινήσεις του λογαριασμού, τα έξοδα επιβάρυνσης, το υπόλοιπο του πιστωτικού ορίου κλπ. Η υπερανάληψη συνήθως συνδέεται με συγκεκριμένο λογαριασμό καταθέσεων. Η λογιστική απεικόνιση του πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως δεν είναι απαραίτητη. Παρά ταύτα παρέχεται η δυνατότητα λογιστικής απεικονίσεως σε λογαριασμούς τάξεως.

Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος σας:

 

Α. Στις 20 Ιανουαρίου η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση υπεραναλήψεως με πιστωτικό όριο Ευρώ 10.000. Η ενδεδειγμένη λογιστική εγγραφή είναι:

———————————————————-//—————————————————-
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
…….…………………… 10000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ ……………………………….
…… ………………………………..10000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ –λογ/ος χχ.χχ.
———————————————————//——————————————————

 

Β. Την 1η Φεβρουαρίου με την χρήση του ορίου θα γίνουν οι εξής εγγραφές:

———————————————————–//—————————————————-
38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως
Λογαριασμός Τράπεζα Χ…………………… 3000,00
52.01.ΧΧ Τραπεζικός δανεισμός……………………………….
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ……………………………………..3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ – λογ/ος χχ.χχ.
———————————————————//——————————————————

 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να διενεργηθεί η κάτωθι λογιστική εγγραφή:

———————————————————–//—————————————————-
50.00.ΧΧ Προμηθευτής Χ ………………… 3000,00
38.02.ΧΧ Λογαριασμός όψεως ……………………………….
Λογαριασμός Τράπεζα Χ ……………………………………..3000,00
Χρήση πιστωτικού ορίου για εξόφληση προμηθευτή.
———————————————————–//—————————————————-

 

Ακολούθως, θα ενημερωθούν οι λογαριασμοί τάξεως:
———————————————————–//—————————————————-
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
…… ……………… 3000,00
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ ……………………………….
……………………………………..3000,00
Πιστωτικό όριο υπεραναλήψεως Τράπεζα Χ –λογ/ος χχ.χχ.
———————————————————–//—————————————————-

 

Γ. Στις 31 Δεκεμβρίου και εφόσον έχει αποκατασταθεί το όριο υπεραναλήψεως θα διενεργηθεί η ακόλουθη λογιστική εγγραφή:

———————————————————–//—————————————————-
03.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ
… ………………… 3000,00
07.00.ΧΧ Πιστωτικό όριο Τράπεζα Χ ……………………………….
……… ……………………………..3000,00
Πιστωτικό όριο υπερανάληψης Τράπεζα Χ – τρεχούμενος λογ/ος χχ.χχ.
———————————————————//——————————————————
Στα παραπάνω παραδείγματα δεν παραθέσαμε τις εγγραφές εξόφλησης δανεισμού, τόκων και λοιπών εξόδων.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης