Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων – ΕΛΤΕ σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – ΣΟΕΛ με θέμα: « Αλλαγές στον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος ». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει τους οικονομικούς διευθυντές και τα μέλη των επιτροπών ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες για τις νέες αλλαγές που έχει επιφέρει ο Ν.4449/2017 και ο Κανονισμός 537/2014, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο τη νέα έκθεση ελέγχου και το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιτροπές ελέγχου, με αποτέλεσμα:

  • την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού,
  • τη διασφάλιση της ποσότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών αλλά και
  • την ανεξαρτησία μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου που αποτελεί κύριο μέλημα της ΕΛΤΕ.

 

Στους χαιρετισμούς τους τόσο ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Π. Παπαδέας, όσο και ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ κ. Χ. Αλαμάνος, επεσήμαναν τη μεγάλη σημασία του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαφάνεια στις εταιρείες δημοσίου συμφέροντος και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, παρουσίασε αναλυτικά τις αλλαγές στον έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και αναφέρθηκε σε σημεία όπως :

  • Τον διορισμό των Ελεγκτικών Γραφείων-Μέγιστη Διάρκεια Ανάθεσης (“MFR”).
  • Τον καθορισμό των επιτρεπόμενων Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών (“NAS”).
  • Τις αλλαγές στον ρόλο και στις αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου.
  • Τη νέα έκθεση ελέγχου.

 

Ο κ. Mark Babington, Αναπληρωτής Διευθυντής Πολιτικής Ελέγχου στο Financial Reporting Council/FRC, μετέφερε την εμπειρία των τελευταίων ετών του Ην. Βασιλείου στην εφαρμογή της νέας έκθεσης ελέγχου.

Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Επιτροπές Ελέγχου.

Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ και Διευθυντής Σπουδών του ΙΕΣΟΕΛ (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών), μίλησε για τη Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Ο κ. Michael Izza, Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW (Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας Ουα-λίας) αναφέρθηκε στον ρόλο και στην αποτελεσματικότητα των Επιτροπών Ελέγχου. Ακολούθησε συζήτηση με συμμετέχοντες τους κ.κ. Mark Babington και Michael Izza με συντονιστή τον κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, όπου με την υποβολή ερωτήσεων καταγράφηκε το μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες αλλαγές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 450 άτομα, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, οικονομικοί δι-ευθυντές και μέλη επιτροπών ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και λοιποί ενδια-φερόμενοι τόσο από τον δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος