Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 17-19 Απριλίου 2018 υπό τη διοργάνωση της Εποπτικής Αρχής του Καναδά (Canadian Public Accountability Board -CPAB) πραγματοποιήθηκε στην Οτάβα με επιτυχία η Ετήσια Συνάντηση της Ολομέλειας του IFIAR, στο οποίο συμμετείχαν οι χώρες-μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας του ελέγχου βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής του IFIAR.

Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2021

Η φετινή συνάντηση σηματοδότησε το πρώτο έτος λειτουργίας της νέας διάρθρωσης του διοικητικού συμβουλί-ου του IFIAR, καθώς και τη μόνιμη γραμματεία του IFIAR, η οποία συστάθηκε τον Απρίλιο του 2017 στο Τό-κιο της Ιαπωνίας. Εγκρίθηκε το πρώτο στρατηγικό σχεδίου του IFIAR και πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του υποστηρικτικού επιχειρησιακού σχεδίου στα μέλη. Η στρατηγική του IFIAR για την περίοδο 2018-21 επικε-ντρώνεται στην επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας του ελέγχου σε παγκόσμια βάση, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανεξάρτητης εποπτείας ελέγχου και επεκτείνοντας τη συμμετοχή στο IFIAR.

Ομάδες εργασίας και Task Forces / Συμβουλευτική ομάδα και Ρυθμιστές Προτύπων (Standard Setters)

Μεγάλο μέρος του έργου του IFIAR παρέχεται μέσω των ομάδων εργασίας και των Task Forces. Οι πρόεδροι κάθε ομάδας εργασίας και Task Force παρείχαν λεπτομερείς ενημερώσεις και βασικές γνώσεις από τις δραστη-ριότητές τους κατά το περασμένο έτος και μοιράστηκαν τους στόχους τους για το επόμενο έτος. Ομιλίες πραγ-ματοποιήθηκαν επίσης και από τον Πρόεδρο του IAASB και Αντιπρόεδρο του IESBA, σχετικά με θέματα πα-γκόσμιας τυποποίησης προτύπων και τον αντίκτυπό τους στην παγκόσμια ποιότητα του ελέγχου.

CEOS σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο συνεχιζόμενος διάλογος για τα θέματα ποιότητας του ελέγχου με τις μεγαλύτερες εταιρίες ελέγχου του πα-γκόσμιου δικτύου παραμένει υψηλός στον κατάλογο των προτεραιοτήτων για το IFIAR. Οι ηγέτες των έξι μεγα-λύτερων δικτύων (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG και PwC) κλήθηκαν να παραστούν στην Ολο-μέλεια για να ακούσουν πώς τα δίκτυα εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου σε παγκόσμια κλί-μακα. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μοιράστηκαν επίσης τις απόψεις τους σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τον ελεγκτικό κλάδο.

Θεματικές Ενότητες

Ένα βασικό μέρος της φετινής Ολομέλειας ήταν η συζήτηση των κανονιστικών καινοτομιών στην εποπτεία του ελέγχου και του αντίκτυπου των τεχνολογιών στον έλεγχο, καθώς και των εμπειριών από την εφαρμογή της νέας εκτεταμένης έκθεσης ελέγχου.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος