Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Στις 5 Απριλίου 2018 η European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG – TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων ( EFRAG – CFSS).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση, ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα σημεία της συνάντησηs αφορούσαν :

  • Συναλλαγές που αφορούν σε δανεισμό χρηματιστηριακών αγαθών (Commodity loans and related transactions).
  • Σχέδιο Γνωστοποιήσεων – Αρχές Γνωστοποίησης (Disclosures Project – Principles of Disclosure).
  • Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (Rate-regulated Activities).
  • Λογιστικές Αρχές και Λογιστικές Εκτιμήσεις (Accounting Policies and Accounting Estimates).
  • Ερευνητικό έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) για την υπεραξία και την απομείωση (IASB Research project on goodwill and impairment).

Επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία να καθοριστούν επακριβώς τα «όρια» των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις και να αξιολογηθούν τα θέματα των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, τα οποία επεξεργάζεται το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και η ανάγκη να προστεθούν επεξηγηματικά παραδείγματα στις αλλαγές που προτείνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) στο Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές Αρχές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» και διατυπώθηκε προβληματισμός αναφορικά με τη μεθοδολογία που προβλέπει πρόσθετη καταχώριση απομείωσης της υπεραξίας (ΔΛΠ 36).

 

Ο Β ́Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος