Αθήνα, 27.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 338 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 338/2018

 

ΘΕΜΑ : Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σε εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (Σχολή θεάτρου), που ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες του Ν 4308/2014, τα ετήσια δίδακτρα από ΟΚΤ 2017 – ΙΟΥΝ 2018 ανέρχονται σε € 4.000. Η εταιρεία στις περιπτώσεις ολικής εξόφλησης κατά τον ΟΚΤ 2017, χορηγεί έκπτωση 20% και προεισπράττει τα δίδακτρα, εκδίδοντας το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.

Το ερώτημα είναι, επειδή υπάρχουν έσοδα επόμενης χρήσης (προεισπραχθέντα) κατά την χρήση 2017, θα αναμορφωθούν τα έσοδα χρήσης 2017, άρα και τα αποτελέσματα και η φορολογική υποχρέωση αντίστοιχα, δεδομένου ότι εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 17.1.1 της Λογιστικής Οδηγίας ΕΛΤΕ, η οποία ερμηνεύει την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), ή της υποχρέωσης σύνταξης ισολογισμού.

Εξάλλου, από τις σχετικές διατάξεις που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 (άρθρα 1 και 2), προκύπτει, ότι όλες οι οντότητες της παραγράφου 2, του άρθρου 1, όπως το μέγεθός τους ορίζεται στα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2, έχουν υποχρέωση τήρησης του πλαισίου των διατάξεων του παραπάνω νόμου.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία του ερωτήματος (απλογραφικά βιβλία, πολύ μικρή οντότητα), έχει υποχρέωση να εφαρμόζει την αρχή του δεδουλευμένου και να τακτοποιεί τα έσοδα και τα έξοδα, που αφορούν την κλειόμενη ή την επόμενη λογιστική χρήση, κατά περίπτωση.

Πάντως, η προείσπραξη των διδάκτρων που περιγράφετε στο ερώτημά σας, αναφέρεται, κατά την γνώμη μας, στην περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή για μη προσφερθέν έργο, οπότε δεν γεννάται αμέσως, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Για τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «Απόδειξη είσπραξης» και στη συνέχεια εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με τους κανόνες της συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου (παρ. 11.2.3 κ.ε. της Πολ. 1003/31-12-2014). Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «το τιμολόγιο (ή η απόδειξη λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη της περιόδου, στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί». (βλέπε το σχετικό παράδειγμα στην ως άνω Πολ., παρ. 11.2.1).

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης