Αθήνα, 27.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 224/2018

 

ΘΕΜΑ : Εισφορα Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Σε εταιρεία, μέρος του κεφαλαίου θα καταβληθεί σε BTC. Πως πρέπει να απεικονιστεί στον ισολογισμό; Έχω υποχρέωση εμφάνισης της ισοτιμίας στο παθητικό; Θα πρέπει να μπει στο κυκλοφορούν ενεργητικό;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ΚΝ 2190/1920: «Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης».

 

Συνεπώς τίθεται το ερώτημα αν το BTC (bitcoin – κρυπτονόμισμα) αποτελεί στοιχείου ενεργητικού που μπορεί να αποτιμηθεί χρηματικά.

 

Κατά την άποψη μας, το κρυπτονόμισμα δεν αποτελεί νόμισμα, αλλά αποτελεί είτε απόθεμα είτε άυλο στοιχείο του ενεργητικού.

Για το λογιστικό χειρισμό του κρυπτονομίσματος, σας παραπέμπουμε στη γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ, με αριθμό 104/27.02.2018.

Συνεπώς, η εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα αποτελεί, επί της ουσίας, εισφορά σε είδος. Με δεδομένο ότι το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ΚΝ 2190/1920 αναφέρει ότι «Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος» συμπεραίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει μερική εισφορά μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα. Σε περίπτωση που γίνει συνολική εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα, άρα σε είδος, απαιτείται η εκτίμηση της εισφοράς από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης