Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης έτους 2017 του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) στην οποία παρουσιάζονται σημαντικά θέματα όπως :

– οι τελικές οδηγίες του EFRAG όσον αφορά το ΔΠΧΠ 16 – Μισθώσεις (μαζί με την πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση μακροοικονομικών επιπτώσεων),
– οι οδηγίες του EFRAG όσον αφορά το ΔΠΧΠ 17 – Ασφαλιστήρια συμβόλαια,
– το ερευνητικό έργο του EFRAG σχετικά με την προστασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην Ευρώπη και
– τη συμβολή του EFRAG στο έργο του IASB για τις αρχές των γνωστοποιήσεων.

Κατά το περασμένο έτος, το EFRAG εκπλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, αναπτύσσοντας και προάγοντας τις ευρωπαϊκές απόψεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Η ΕΛΤΕ, ως μέλος, συμμετείχε ενεργά στο έργο του EFRAG.

Ετήσια έκθεση έτους 2017 EFRAG

 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Χαράλαμπος Ξένος