Αθήνα, 20.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 55 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 55/2018

 

ΘΕΜΑ : Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ονομάζομαι XXXXX, το ΑΦΜ μου είναι XXXXX και είμαι λογιστής,
Η ερώτηση που έxω να σας κάνω είναι η εξής:
Η εταιρεία Α-ΑΕ (απορροφώσα) απορρόφησε άλλη εταιρεία Β-ΑΕ (απορροφώμενη) με τις διαδικασίες του Ν. 2166/1993.
Η απορροφώμενη Β-ΑΕ είχε δύο υποκαταστήματα με on line σύνδεση με την έδρα.
Η απορροφώμενη Β-ΑΕ (υποκατάστημα πλέον της απορροφώσας Α-ΑΕ) θέλουμε να εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα και τα υποκαταστήματα που αρχικά ανήκαν στην απορροφώμενη Β-ΑΕ, τα δεδομένα τους να ενσωματώνονται στα βιβλία του υποκαταστήματος με την αυτοτελή λογιστική.
Στη συνέχεια το λογιστικό αποτέλεσμα της απορροφώμενης Β-ΑΕ, στο τέλος της χρήσης, να ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στην απορροφώσα Α-ΑΕ.
Από την ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Τμήμα Μητρώου μας ενημέρωσαν ότι αυτό δε μπορεί να γίνει.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από την διατύπωση του ερωτήματος προκύπτει ότι, μετά την απορρόφηση, υφίσταται πλέον μία εταιρεία (η Α-ΑΕ), με ένα υποκατάστημα (την πρώην Β-ΑΕ). Ωστόσο, η απορροφώμενη Β-ΑΕ, όταν λειτουργούσε ως ιδιαίτερη οντότητα (δηλαδή πριν την απορρόφηση), είχε δύο υποκαταστήματα.

Συνεπώς, εφόσον έχουν διατηρηθεί όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις, η εταιρεία που προέκυψε από την διαδικασία της απορρόφησης, διαθέτει πλέον τρία υποκαταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι ως υποκατάστημα ορίζεται μια διαφορετική από την έδρα, επαγγελματική εγκατάσταση της επιχείρησης, όπου διενεργούνται συναλλαγές, δηλαδή πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή πραγματοποιείται παραγωγική δραστηριότητα.
Ακολούθως, παρόλο που από τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα, αυτονόητο είναι ότι η λογιστική παρακολούθηση τους, μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας, «σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές» (Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ, παρ. 3.1).

Οι λογιστικές πρακτικές αναφέρονται στην περίπτωση λειτουργίας ενός υποκαταστήματος, είτε μέσω της εξαρτημένης λογιστικής παρακολούθησης, είτε στο πλαίσιο της λογιστικής αυτοτέλειας. Εξάλλου, ο τίτλος του προτεινόμενου, από το Σχέδιο Λογαριασμών (ΕΛΠ), πρωτοβάθμιου λογαριασμού: 81 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης», παραπέμπει στη λειτουργία του λογαριασμού 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου με υποκαταστήματα», του ΕΓΛΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΕΓΛΣ για την λειτουργία αυτού του λογαριασμού.

Η οντότητα μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις παραπάνω λογιστικές μεθόδους για ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα, με στόχο πάντα στο τέλος της χρήσης όλα τα δεδομένα να ενσωματώνονται στο λογιστικό σύστημα της έδρας. Μπορεί δηλαδή να επιλέξει για ένα υποκατάστημα την εξαρτημένη λογιστική παρακολούθηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι λογιστικές εγγραφές των συναλλαγών του υποκαταστήματος θα διενεργούνται στο πλαίσιο του λογιστικού συστήματος της έδρας σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς, ώστε να προκύπτουν οι απαραίτητες κάθε φορά πληροφορίες, ενώ για άλλο υποκατάστημα να επιλεγεί η λογιστική αυτοτέλεια και επομένως, τόσο η λογιστική «επικοινωνία» με την έδρα, όσο και η ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων και του αποτελέσματος της περιόδου, κατά το κλείσιμο, να γίνεται μέσω του λογαριασμού 48 (ή 81, με το Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ).

Κατά την γνώμη μας, για λόγους που κυρίως αναφέρονται στην διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος της οντότητας, δεν θα πρέπει ένα υποκατάστημα να ενσωματώνει τα δεδομένα του σε άλλο υποκατάστημα και ακολούθως να γίνεται η ενσωμάτωση στα λογιστικά δεδομένα της έδρας.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης