Αθήνα, 20.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 341 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 341/2018

 

ΘΕΜΑ : Αγροτικός Συνεταιρισμός

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Στο άρθρο 23 παρ.3 ν.4384/2016 Αγροτικών Συν/σμών όπως και ανάλογα άρθρα προγενέστερων νόμων αναφέρετε ότι το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρετε στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά μελών. Τι θέλει να πει ο νομοθέτης σε αυτή τη φράση, εκτός την εγγραφή μεταφοράς στο Τακτικό αποθεματικό, εκκρεμεί και λογιστική εγγραφή ισόποσης εισφοράς μελών ?
και εάν πρέπει να αποτυπωθεί ποιά είναι αυτή? καθώς και πως αντιμετωπίζετε από την πλευρά των μελών μας λογιστικά? και φορολογικά ?

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μόνη λογιστική εγγραφή που απαιτείται να διενεργηθεί είναι η μεταφορά από τον λογαριασμό των πλεονασμάτων στον λογαριασμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αναφορά στο άρθρο 23, παράγραφο 3 του Ν 4384/2016 «…… Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά μελών……..»,  μπορεί να ερμηνευθεί ως ακολούθως: Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό αποτελεί (θεωρείται) ισόποση εισφορά μελών. Από την πλευρά των μελών δεν απαιτείται να γίνει καμία λογιστική εγγραφή. Για τις φορολογικές επιπτώσεις, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης