Αθήνα, 20.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 315 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 315/2018

 

ΘΕΜΑ : Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Eίναι εφικτό ή ορθό μια συνδεδεμένη (μητρική) εταιρία να μεταφέρει χρήματα από το λογαριασμό όψεώς της
στο λογαριασμό όψεως μιας άλλης συνδεδεμένης (θυγατρική) για να τη διευκολύνει ταμειακά;
Αν ναι, τί παραστατικά χρειάζονται γι’ αυτήν την συναλλαγή και ποια είναι η ημερολογιακή της εγγραφή;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι προφανές ότι η μητρική εταιρεία είναι διαφορετική επιχειρηματική οντότητα από την θυγατρική της. Η κάθε μία, έχει δικό της ΑΦΜ και διακριτά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η σχέση τους, ως οντότητες ενός Ομίλου, εντοπίζεται στο γεγονός ότι η μητρική επιχείρηση ελέγχει την θυγατρική, στο πλαίσιο της διοίκησης και της κεφαλαιακής εξάρτησης. Υπό την έννοια αυτή, οι μεταξύ τους συναλλαγές είναι αυτοτελείς και ασφαλώς, διακριτές. Δεν λειτουργεί δηλαδή η θυγατρική, ως υποκατάστημα της μητρικής.

 

Συνεπώς, χρήματα από το λογαριασμό όψεως μιας Μητρικής εταιρείας στο λογαριασμό όψεως της Θυγατρικής της, μπορούν να μεταφερθούν:
α) είτε ως εξόφληση εμπορικής, μεταξύ τους, συναλλαγής (πώληση αποθεμάτων, παγίων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων από την Θυγατρική στην Μητρική)
β) είτε λόγω δανειακής σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Μητρικής (Δανειστής) και της Θυγατρικής (Δανειζόμενος), με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ. 2190/1920.

 

Εκτιμούμε ότι το ερώτημα σας αναφέρεται στην ανωτέρω περίπτωση β. Οι εκατέρωθεν λογιστικές εγγραφές θα είναι:

Α) Για τη μητρική
Χρέωση: Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
Πίστωση: Χρηματικά Διαθέσιμα

 

Β) Για τη θυγατρική
Χρέωση: Χρηματικά Διαθέσιμα
Πίστωση: Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

 

Για τις τυχόν φορολογικές επιπτώσεις των ανωτέρω συναλλαγών, αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης