Αθήνα, 13.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2660/2018

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Είμαστε λογιστικό γραφείο έχουμε πελάτη μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση δωρεάς προς δημόσιο νοσοκομείο.
Το δημόσιο νοσοκομείο δέχεται δωρεά από ίδρυμα για την επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών του, για τα εργαστήρια και την επέκταση του οίκου πειραματόζωων.
Η αστική μη κερδοσκοπική έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτή της δωρεάς, δηλαδή την διεκπεραίωση για όλα τα τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου. Η αστική μη κερδοσκοπική λαμβάνει τα τιμολόγια υλοποίησης του έργου στο όνομά της, ελέγχει το έργο που τιμολόγησε ο προμηθευτής.
Με τον προμηθευτή ρητά έχει συμφωνηθεί ότι η κτήση κυριότητας επί οιωνδήποτε αγαθών υπηρεσιών εξοπλισμού κ.λπ. μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο δημόσιο νοσοκομείο.
Δηλαδή το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα της αστικής μη κερδοσκοπικής αλλά το έργο που παράσχεται είναι κυριότητα του δημόσιου νοσοκομείου.
1. Άρα η αστική λαμβάνει τιμολόγια προμηθευτών που το έργο τους ανήκει στο δημόσιο νοσοκομείο
2. Τα τιμολόγια δεν τα πληρώνει η αστική αλλά το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά
3. Η αστική παρείχε δωρεάν τον έλεγχο του έργου
Πώς θα περαστούν τα τιμολόγια των προμηθευτών στα βιβλία εσόδων/ εξόδων της αστικής μη κερδοσκοπικής εφόσον δεν είναι πραγματικά έξοδα δικά της, ενώ η πληρωμή κάθε τιμολογίου θα γίνεται από το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά .
Μήπως πρέπει να γίνεται εγγραφή του τιμολογίου στα έξοδα με αιτιολογία πληροφοριακό στοιχείο και στα έσοδα η εξόφληση του τιμολογίου, αφού γίνεται από το ίδρυμα που κάνει τη δωρεά να γίνει εγγραφή στα έσοδα πάλι με αιτιολογία πληροφοριακή εγγραφή;
Τα ανωτέρω, προκειμένου να ισοσκελισθούν οι εγγραφές και τέλος του έτους να σταλεί συγκεντρωτική τιμολογίων προμηθευτών από την αστική μη κερδοσκοπική. Παρακαλώ θα θέλαμε την άποψή σας.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχειρίζεται δωρεά, η οποία έχει ως αποδέκτη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (δημόσιο νοσοκομείο). Δεν διευκρινίζεται στο ερώτημα, αλλά με δεδομένο ότι το ΔΣ του Νοσοκομείου δεν έχει αρμοδιότητα ανάθεσης της διαχείρισης της δωρεάς σε τρίτο, πιθανολογείται ότι η ανάθεση αυτή για τον έλεγχο και την διεκπεραίωση τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μέσω του χρηματικού ποσού της δωρεάς, έγινε από τον δωρητή (Ίδρυμα).

Κατά την γνώμη μας, δεν είναι ορθό τα τιμολόγια να εκδίδονται στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ασχέτως αν οι προμηθευτές έρχονται σε επαφή ή αναζητούν πληροφορίες για το έργο, από αυτήν, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάθεσης για την παρακολούθησή του. Οι προμηθευτές προσφέρουν εργασίες βελτίωσης κτιριακών υποδομών ή εξοπλισμό κ.λπ. προς τον πελάτη τους που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει μοναδική υποχρέωση να εγγυάται την εξόφληση των τιμολογίων, ή οποία εκτελείται από τον ίδιο τον δωρητή (Ίδρυμα) και να επιστατεί τις εργασίες για την ομαλή εξέλιξη του έργου, μάλιστα δε χωρίς αμοιβή.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν είναι συμβατό να εκδίδονται τα τιμολόγια στην επωνυμία του πελάτη σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν εκδοθεί τιμολόγια, με τον τρόπο που περιγράφετε στο ερώτημά σας, ασφαλώς η λογιστική τους παρακολούθηση θα έχει αμιγώς πληροφοριακό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, το πρόβλημα που θα προκύψει, δεν αφορά τόσο την συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (όπου γίνεται απλή διασταύρωση πληροφοριών των συναλλαγών), αλλά τον τρόπο με τον οποίο, η αξία των τιμολογίων, που έχουν εκδοθεί στην επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, νομίμως, τυπικά και ουσιαστικά, θα ενσωματωθεί στα περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου, που είναι ο πελάτης των προμηθευτών του έργου.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης