Αθήνα, 13.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2522 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2522/2018

 

ΘΕΜΑ : Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω αφορά τις συναλλαγές που απεικονίζονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.
Έχω πελάτη μου ο οποίος έχει υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με έναν Διεθνή Οργανισμό στην Αυστρία. Η παροχή υπηρεσιών γίνεται από την Ελλάδα. Στα πλαίσια της συνεργασίας, όμως ο πελάτης μου απαιτείται να κάνει κάποια επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό. Οι δαπάνες των επαγγελματικών ταξιδιών καταβάλλονται, αρχικά, από τον πελάτη μου και στη συνέχεια εκδίδεται ένα τιμολόγιο από τον Διεθνή Οργανισμό προς τον πελάτη μου ως αποζημίωση για τις δαπάνες αυτές, στην ουσία δηλαδή του εξοφλούν αυτές τις δαπάνες πλήρως.

Η απορία μου είναι η εξής, λοιπόν:

1. Τι είδους λογιστική εγγραφή θα πρέπει να κάνω για αυτό το “τιμολόγιο αποζημίωσης” σε απλογραφικό σύστημα και εάν αυτή η λογιστική εγγραφή θα πρέπει να απεικονιστεί και στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Παροχής Υπηρεσιών?

Παρακάτω σας επισυνάπτω το “τιμολόγιο αποζημιώσεως” για το οποίο σας κάνω αναφορά παραπάνω.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος, το «INVOICE» που εκδίδεται από τον Διεθνή Οργανισμό (Αυστρία), προς τον πελάτη σας, έχει ως σκοπό την έγκριση (υπό μία έννοια) των συγκεκριμένων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον δεύτερο, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας. Στο ερώτημά σας, δεν διευκρινίζετε, στο όνομα τίνος εκ των συμβαλλομένων έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά των εξόδων. Η απάντησή μας στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομα του ξένου οίκου. Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει, ότι ο πελάτης σας έχει αποστείλει τα παραστατικά των εξόδων στον Διεθνή Οργανισμό, ο οποίος εν συνεχεία τιμολογεί με το ισόποσο, εκδίδοντας το παραπάνω INVOICE. Ο πελάτης σας καταχωρίζει το INVOICE, ως έξοδο, στα δικά του απλογραφικά βιβλία (παρ. 12, άρθρο 4, Ν 4308/2014), τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 4308/2014, ως προς την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.

Ωστόσο, η καταχώριση του INVOICE στα βιβλία του πελάτη σας, δημιουργεί υποχρέωση προς τον ξένο οίκο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον τίτλο του ληφθέντος INVOICE: «τιμολόγιο αποζημίωσης». Αυτό σημαίνει ότι το INVOICE του ξένου οίκου, όχι μόνο δεν εξοφλεί τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του πελάτη σας, αλλά σχηματίζει απαίτηση του ξένου οίκου προς αυτόν. Η σωστή κίνηση θα ήταν να γίνει έμβασμα του ποσού των εξόδων από τον ξένο οίκο προς τον πελάτη σας, με βάση τα παραστατικά των εξόδων που απεστάλησαν.

Συνεπώς, υπό το πρίσμα των πραγματικών περιστατικών, στο τιμολόγιο που θα εκδώσει ο πελάτης σας προς τον ξένο οίκο βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, θα πρέπει να περιληφθούν και τα σχετικά ποσά των εξόδων που πραγματοποίησε ο πελάτης σας.

Στο απλογραφικό σύστημα η καταχώριση του INVOICE του οίκου του εξωτερικού θα καταχωριστεί ως έξοδο και το τιμολόγιο που εκδόθηκε από τον πελάτη σας, ως ισόποσο έσοδο (άρθρο 8 του Ν 4308/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3).

Για ζητήματα ΦΠΑ/ VIES, αρμόδια να σας δώσει διευκρινίσεις είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – Δ14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, του Υπουργείου Οικονομικών.
Πάντως, ως προς το πληροφοριακό σύστημα VIES, για το INVOICE του Διεθνούς Οργανισμού (που επισυνάπτετε στο ερώτημά σας), θα υποβληθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών της περιόδου που αφορά, ενώ για τα τιμολόγια που εκδίδονται προς τον Διεθνή Οργανισμό, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει συνεργασίας, θα υποβληθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ομοίως για την περίοδο που αφορά.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης